Tekniskt-naturvetenskapligt basår

40 veckor

Utbildningsplan, BASAR

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
BASAR
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 1992-06-12 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 1992-07-01 finnas ett basår. Basåret omfattar 40 veckors studier. Basårsutbildningen regleras av förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (2018:1519).

Behörighetskrav

Reserverad plats på ett civilingenjörsprogram

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Syfte

Efter avslutad utbildning ska studenten vara väl förberedd för fortsatta programstudier inom vald utbildningsinriktning. Studenten ska ha inhämtat kunskaper motsvarande de gymnasiekurser i matematik, fysik, kemi och biologi som behövs för att uppfylla behörighetskraven för efterföljande program.

Mål

Basårets kurser följer mål och innehåll i skolverkets fastställda kursplaner för gymnasieskolan.

Programmets uppläggning

Den studerande väljer kurser inom basåret för att uppnå särskild behörighet för den kategori av efterföljande program (civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram eller naturvetenskapliga kandidatprogram) inom vilken den studerande vill fortsätta sina studier. Det är möjligt att avstå en kurs eller flera kurser som erbjuds inom basåret om den studerande har godkänt betyg på motsvarande kurs sedan tidigare eller inte behöver den för att uppnå önskad behörighet. Det är tillåtet att läsa för repetition, i den meningen att den studerande kan välja att läsa en basårskurs även om den studerande har godkänt betyg i motsvarande kurs sedan tidigare. Den studerande kan välja att läsa extra kurser det vill säga kurser som inte krävs för det efterföljande program denne tänkt studera. Den studerande måste erhålla godkänt betyg på minst två av kurserna vardera termin inom basåret (ej inräknat introduktionskursen) för att anses fullgjort utbildningen och erhålla reserverad plats på efterföljande program.

Basåret har flera inriktningar, vardera kopplat till en kategori av efterföljande utbildningsprogram. Den studerande är enbart garanterad reserverad utbildningsplats inom den programinriktning som den studerande har antagits till.

Följande inriktningar finns på basåret:

  • Reserverad plats på ett civilingenjörsprogram
  • Reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram
  • Reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram

Programmets kurser

Höstterminen

1BA103 Introduktionskurs, 2 veckor

1BA104 Biologi 1, 6 veckor

1BA105 Fysik 1b1, 6 veckor

1BA106 Kemi 1, 6 veckor

1BA107 Matematik 3c, 6 veckor

Den studerande väljer minst två kurser (introduktionskursen ej inräknad) att läsa under höstterminen.

Vårterminen

1BA109 Biologi 2, 6 veckor

1BA110 Fysik 1b2, 4 veckor

1BA111 Fysik 2, 6 veckor

1BA112 Kemi 2, 6 veckor

1BA113 Matematik 4, 6 veckor

Den studerande väljer minst två kurser att läsa under vårterminen.

För samtliga efterföljande utbildningsprogram krävs att den studerande uppfyller särskild behörighet för efterföljande program antingen genom basårsutbildningen eller tidigare studier. Nedanstående lista visar kurser som kan läsas på basåret för särskild behörighet för efterföljande utbildningsprogram.

Civilingenjörsprogram och kandidatprogram - fysik:

Fy 1b1+1b2, Fy 2, Ke 1, Ma 3c, Ma 4

Högskoleingenjörsprogram:

Fy 1b1+1b2, Fy 2, Ke 1, Ma 3c

Kandidatprogram - biologi, geovetenskap, kemi:

Bi 1, Bi 2, Fy 1b1+1b2, Ke 1, Ke 2, Ma 3c, Ma 4

Kandidatprogram - matematik:

Fy 1b1+1b2, Fy 2, Ma 3c, Ma 4

Kandidatprogram - datavetenskap:

Ma 3c, Ma 4

Undervisning

Undervisningen på basåret ges i vanligt förekommande undervisningsformer vid universitet och högskola som föreläsningar, lektioner, räkneövningar, seminarier, laborationer och exkursioner. Undervisningsformerna, som kan skilja sig åt mellan kurserna, anges i respektive kursplan.

Examen

Utbildningen leder inte fram till en examen, och kurserna inom utbildningen kan inte ingå i någon examen vid Uppsala universitet.

Studieintyg

Kurskansliet vid institutionen för fysik och astronomi utfärdar på begäran studieintyg för studerande inom basåret. Den studerande kan även på egen hand ta ut studieintyg ur Ladok.

Övriga föreskrifter

Betyg

På basårets kurser ges betyg enligt skalan underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) samt med beröm godkänd (5) med undantag för introduktionskursen där skalan underkänd (U) och godkänd (G) tillämpas.

Basårets betyg kan ej likställas med betyg från gymnasieskola. Därför kan de ej användas som underlag för beräkning av meritvärde på gymnasiebetyg. Basårets kurser ger dock behörighet motsvarande kurser från gymnasieskolan i enlighet med innehåll och mål för respektive kurs.

Examination

Examination sker under och/eller vid slutet av varje kurs i enlighet med respektive kursplan. Studerande som har underkänts vid examination har rätt att undergå förnyad examination för att få godkänt betyg. För kurser med skriftlig tentamen erbjuds tre tentamenstillfällen per läsår.

Krav för erhållande av reserverad plats

För att erhålla en reserverad plats på efterföljande utbildningsprogram krävs att minst två kurser vardera termin inom basårets kursutbud (introduktionskurs ej inräknat) har avslutats med godkänt betyg och att den särskilda behörigheten till det aktuella programmet har uppnåtts.

Begränsat antal reserverade platser

Antalet reserverade platser till varje enskilt efterföljande utbildningsprogram är begränsat, och kan variera från år till år. Hur många reserverade platser som ska erbjudas på efterföljande program fastställs inför ansökningsperiod för höstterminen. Val av reserverad plats görs i samband med anmälan till efterföljande program.

Anmälan till efterföljande program

För antagning till efterföljande program krävs att i god tid, senast 1 mars, före ordinarie ansökningsomgång för höstterminen kontakta studievägledare vid basåret för instruktioner om hur ansökan ska göras. Den studerande som önskar nyttja sin reserverade plats ska göra en anmälan via www.antagning.se och en anmälan enligt instruktion via kansliet vid institutionen för fysik och astronomi.

Urval till efterföljande program

Om det till något enskilt utbildningsprogram finns fler sökande än det antal platser som universitetet har beslutat att tilldela basårsstuderande, så måste ett urval göras. Urval baseras på den studerandes meriter för antagning till basår, dvs antingen dennes tidigare meritvärde från gymnasiekurser eller resultat på högskoleprovet. För att kunna nyttja reserverade platsen måste den studerande vara godkänd på minst två av kurserna vardera termin inom basåret.

Eftersom antalet reserverade platser är begränsat är det inte säkert att sökande kan få sitt förstahandsval av reserverad plats. De studerande på basåret uppmanas att söka flera utbildningsprogram för vilka reserverad plats gäller.

Förbrukad reserverad plats

Den reserverade platsen är förbrukad om den studerande har fått erbjudande om plats på efterföljande program. Om den studerande väljer att lämna återbud (tacka nej) till erbjuden utbildningsplats är den reserverade platsen förbrukad. Studerande är fortfarande behörig att söka utbildningsprogram genom ordinarie ansökningsförfarande.

Om den studerande inte har uppnått behörighet för efterföljande program eller inte avslutat minst två av kurserna vardera termin inom basåret (introduktionskurs ej inräknat) med godkänt betyg vid tid för anmälan kan den studerande välja att söka till efterföljande program vid senare tillfälle. För den studerande som har gjort anmälan men inte uppfyller kraven för reserverad plats vid urval kvarstår den reserverade platsen till senare tillfälle förutsatt att den studerande uppfyller kraven för reserverad plats.

Behörighet till fortsatta studier inom högskolan

Den studerande som väljer att inte utnyttja sin reserverade utbildningsplats är fortfarande behörig att söka utbildningsprogram genom ordinarie ansökningsförfarande i enlighet med den behörighet den studerande erhållit på basårsutbildningen.

Studieavbrott och studieuppehåll

Den studerande som avbryter sina basårsstudier ska kontakta studievägledare. Den studerande som önskar göra studieuppehåll ska kontakta studievägledare. Studieuppehåll beviljas endast efter särskild prövning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin