Masterprogram i egyptologi

120 hp

Utbildningsplan, HEG2M

Kod
HEG2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 30 augusti 2022
Diarienummer
HISTFILFAK 2022/39
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 120 hp egyptologi varav minst 30 hp egyptiska språk. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Masterprogrammet i egyptologi ska ge fördjupade kunskaper i problemformulering och i analys och tolkning av egyptologiskt materiellt, ikonografiskt eller skriftligt källmaterial, som leder fram till ett större publicerbart individuellt vetenskapligt arbete (masteruppsats). Programmet syftar till att förmedla metodiska och analytiska färdigheter som är nödvändiga för att självständigt och kritiskt kunna genomföra undersökningar inom ämnesområdet egyptologi på den nivå som förutsätts för kvalificerad yrkesverksamhet och forskarstudier inom fältet.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutat program ska studenten kunna:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

Efter avslutat program ska studenten kunna:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutat program ska studenten kunna:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Masterprogrammet är tvåårigt med möjlighet att avlägga magisterexamen efter ett år.

Programmets första termin består av en kurs som läses med institutionens övriga ämnen samt och tre kurser inom huvudområdet. Under den andra terminen läser studenterna två valbara kurser och två kurser inom huvudområdet. Under termin tre läser studenterna en kurs i GIS och tre kurser inom huvudområdet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet. Studenterna har möjligheter att delta i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och består av föreläsningar, seminarier, diskussionsgrupper och självständigt arbete. Uppsatsen handleds av lärare med relevant specialistkompetens.

Programkoordinatorn ansvarar för att tillsammans med varje student på programmet upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen upprättas vid utbildningens början och följs därefter upp kontinuerligt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen med egyptologi som huvudområde. Programmet kan avslutas med en filosofie magisterexamen efter ett år.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin