Masterprogram i datavetenskap

120 hp

Utbildningsplan, TDV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TDV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2011
Diarienummer
TEKNAT 2011/90
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Beslut och riktlinjer

1. Beslut om att anordna utbildningsprogram

Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik samt enligt beslut av rektor 2008-06-17 fr.o.m. 2009-07-01 finnas ett masterprogram i bioinformatik.

2. Mål för examen

2.1 Mål för magisterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en magisterexamen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

2.2 Mål för masterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

För masterprogrammet i datavetenskap krävs en examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med minst 90 hp inom området datavetenskap och 30 hp inom området matematik.

Programmets uppläggning

4.2.1 Beskrivning av programmet

Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som leder till masterexamen i datavetenskap. Valfriheten är stor inom programmet och möjligheterna att skapa egna kombinationsutbildningar är en av programmets styrkor. Undervisningen anknyter till aktuell forskning.

4.2.2 Övergripande mål för utbildningen

Utbildningen ska ge den studerande djupa kunskaper inom huvudområdet datavetenskap. Betoningen ligger på analytisk förmåga och kunskaper som håller på lång sikt, inom ett område som är under snabb utveckling. Programmet fokuserar därför inte på särskilt utvalda programmeringsspråk, hårdvaruplattformar eller operativsystem. Den som genomgått programmet kan kritiskt analysera och tillämpa sina kunskaper inom det datavetenskapliga området och självständigt inhämta de nya kunskaper som behövs. Ett typexempel är att datavetaren mycket snabbt lär sig behärska nya programmeringsspråk.

4.2.3 Mål som förväntade studieresultat

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen skall studenten inom området för programmet:

- kunna definiera, formulera och lösa datavetenskapliga problem självständigt

- ha djupa och breda kunskaper i datavetenskap för vidare forskarstudier eller för verksamhet inom näringsliv eller offentlig verksamhet

- kunna använda, jämföra och kritisera olika datavetenskapliga modeller för att förklara vetenskapliga problemställningar, samt motivera när de olika modellerna är tillämpbara

- ha utvecklat datavetenskaplig kompetens tillämpbar på andra områden, t.ex. att kunna använda datavetenskapliga metoder vid lösning av problem i teknik eller naturvetenskap

- ha god kännedom om metoder och principer för datorer som ett allsidigt hjälpmedel inom framför allt matematik, naturvetenskap och teknik, men även andra ämnesområden

- kunna använda datavetenskaplig terminologi för att presentera, förklara och diskutera olika datavetenskapliga problemställningar

- kunna använda kunskap från matematiken eller angränsande naturvetenskapliga områden för att fördjupa förståelsen av datavetenskapen

- vara väl förtrogen med datavetenskaplig teoribyggnad och kunna tillämpa teorin på områden utanför den rena datavetenskapen

- kunna skriva dataprogram i flera olika utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigm, och snabbt kunna lära sig nya språk och utvecklingsmiljöer

- kunna formulera modeller, problem och deras lösningar med hjälp av algoritmer, datorer och program

- kunna följa kunskapsutvecklingen och värdera nya rön genom att kritiskt använda datavetenskaplig litteratur och databaser

- kritiskt kunna sammanfatta kunskapsläget inom fackområdet och angränsande områden, inklusive nya forskningsresultat

- att, utöver vad som krävs för grundexamen, besitta fördjupade kunskaper, inse deras begränsningar och därvid snabbt och på eget initiativ kunna vidga sitt kunskapsområde.

Utbildningen ska ge grund för att aktivt kunna delta i ett forskningsprojekt, antingen som doktorand inom forskarutbildningen eller som anställd i en forskargrupp inom näringslivet, eller för kvalificerad yrkesverksamhet inom ett brett arbetsfält.

4.2.4 Programmets uppläggning

Programmet har två inriktningar, A. Datavetenskap och B. Svensk-kinesisk inriktning mot datavetenskap och programvaruutveckling. Den senare ges gemensamt med School of Software Engineering, Tongji University, Shanghai, Kina.

Några kurser kan läsas i flera perioder i samläsning med andra program.

4.2.5 Programmets kurser

Studiegången inom programmet anges i studieplanen.

Examen

3.1 Beslut enligt högskoleförordningen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Självständigt arbete (examensarbete)

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

3.2 Lokala beslut

Huvudområden för magisterexamen och masterexamen, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, teknik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

I kursplaner gäller följande beträffande förkunskapskrav respektive rekommenderade förkunskaper. Förkunskapskrav: Dessa krav skall vara uppfyllda för att den studerande skall kunna antas till kursen. Rekommenderade förkunskaper: De förkunskaper som här redovisas behöver ej uppfyllas för att bli antagen till kursen. Den studerande får vara beredd på att vissa moment kräver en extra arbetsinsats om de rekommenderade förkunskaperna saknas.

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

4.2.7 Betyg och examination

Ramarna för betygssättning och förnyade prov fastställs i kursplanerna, men detaljerna kring examinationen för ett kurstillfälle kan variera och skall tydligt meddelas senast vid kursstart. Detta för att möjliggöra en flexibilitet för den kursansvarige att, i samråd med programsamordnaren och berörd studierektor, välja en för kurstillfället lämplig examinationsform.

4.2.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen

Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan.

4.2.9 Examen och examensbevis

Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet datavetenskap. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen inom huvudområdet eller motsvarande examen. För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet datavetenskap. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet datavetenskap. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen inom huvudområdet eller motsvarande examen. För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet datavetenskap. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng.

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin