Masterprogram i mänskliga rättigheter

120 hp

Utbildningsplan, RMR2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
RMR2M
Fastställd av
Katarina Westerlund, 11 april 2012
Ansvarig fakultet
Teologiska fakulteten
Ansvarig institution
Teologiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Juridiska institutionen, Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i Mänskliga rättigheter genomförs vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet i samarbete med Teologiska högskolan Stockholm. Programmet är förlagt till teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Utbildningsplanen har fastställts av Teologiska fakultetsnämnden i Uppsala 2008-03-20 och träder i kraft från och med 2008-07-01.Utbildningsplanen har ändrats 2010-03-03, 2011-03-11 och 2012-03-19.

Programmet Mänskliga rättigheter utgör utbildning på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Behörig att antas till masterprogrammet i mänskliga rättigheter är den som genomfört högskolestudier på 180 hp där huvudområdet utgörs av minst 90 hp inom mänskliga rättigheter eller ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller juridisk fakultet eller motsvarande område eller fält, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. För behörighet fordras därutöver Svenska B med lägst betyget Godkänd i gymnasieskolan eller slutförd lärokurs i svenska om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan eller Komvux etapp 2.

Programmets uppläggning

Första terminen (30 högskolepoäng)

- Mänskliga Rättigheter, en filosofisk och politisk introduktion. Målet med denna kurs är att ge kunskaper om mänskliga rättigheter, samt förmåga att självständigt och kritiskt granska etablerade rättighetsteorier inom såväl politisk filosofi som rättsteori. Den berör frågor om hur mänskliga rättigheter skall berättigas, tolkas och implementeras (15 högskolepoäng)

- Mänskliga Rättigheter, globalt och lokalt. Denna kurs ger fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter är uppbyggt samt om hur rättigheter tolkas och skyddas regionalt och lokalt. Den diskuterar hur rättighetsdiskursen kan utformas så att den blir relevant i en global värld där olika kulturer förväntas kunna samarbeta (15 högskolepoäng)

Andra terminen (30 högskolepoäng)

Under programmets andra termin inhämtas ett antal valfria kurser om 7,5 hp vardera. Den student som avser att avsluta programmet med en magisterexamen väljer två av dessa kurser och skriver dessutom en magisteruppsats om 15 hp. Den student som avser att avlägga en masterexamen inhämtar fyra av de valfria kurserna.

Följande kurser erbjuds:

- Mänskliga rättigheter och demokrati. Kursens syfte är att ge studenten fördjupade kunskaper om hur relationen mellan mänskliga rättigheter och demokrati kan förstås (7,5 hp)

- Rättigheter i konflikt. Kursens mål är att kritiskt granska teorier om konflikter mellan rättigheter samt att utifrån konkreta fall söka förstå hur rättigheternas innehåll aktualiseras i en konfliktsituation (7,5 hp)

- Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa. Kursen behandlar frågan om vilka möjligheter och hinder det finns inom ramen för olika religioner att bidra till att stärka mänskliga rättigheters status och arbetet för global rättvisa (7,5 hp)

- Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer. Kursen syftar till att bearbeta frågan om hur religionsfriheten skall utformas i en värld där olika religiösa och sekulära ideologier förväntas samexistera och samarbeta (7,5 hp)

- Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa. Kursen ger fördjupade kunskaper om hur de mänskliga rättigheterna skyddas i svensk och europeisk lag samt hur de aktualiseras i den politiska processen. Särskilt uppmärksammas förhållandet mellan svensk lag och EG-rätten (7,5 hp)

- Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter. Inom ramen för denna kurs studeras förhållandet mellan fredsbevarande strategier och arbete för att främja mänskliga rättigheter. Särskilt uppmärksammas de konflikter som uppstår när olika minoriteter kräver självständighet (7,5 hp)

- Rättighetsdiskurs, kultur och makt. Denna kurs behandlar rättighetsdiskursens maktdimensioner. Särskilt uppmärksammas frågan om hur de mänskliga rättigheternas universalitet kan tolkas i en mångkulturell och mångreligiös värld. Den postkoloniala kritiken av rättighetsspråket studeras. Vidare behandlas den kommunikativa teorins bidrag till förståelsen av mänskliga rättigheters innebörd och dialogen om rättigheter. (7,5 hp)

Alternativ 1: Den student som avser att avlägga en masterexamen inhämtar fyra av ovan angivna kurser.

Alternativ 2: Den student som avser att avlägga en magisterexamen inhämtar två av ovan angivna kurser. Dessutom inhämtas uppsatskursen Mänskliga rättigheter, magisteruppsats (15 hp) där studenten skriver en magisteruppsats inom huvudområdet för utbildningen. Detta alternativ kan också väljas av de studenter som avser avlägga masterexamen, vilka då under programmets fjärde termin skriver ytterligare en uppsats om 15 högskolepoäng.

Tredje terminen (30 högskolepoäng)

- Fältstudium och praktik. Inom ramen för denna kurs genomför varje student en relevant undersökning i en svensk eller internationell miljö. Fältstudiet kan relateras till det ämne som sedan skall behandlas i examensarbetet (15 hp)

För det avslutande studiet inom programmet väljer studenten en valfri fördjupningskurs bland följande tre. Fördjupningskursen bör väljas i anslutning till ämnet för masteruppsatsen.

- Alternativ 1: Teologi och mänskliga rättigheter. Denna kurs ger fördjupade kunskaper om skilda teorier kring mänskliga rättigheter inom religionsfilosofi, etik, systematisk teologi och missionsvetenskap (15 hp)

- Alternativ 2: Rättsvetenskap och mänskliga rättigheter. Denna kurs ger fördjupade kunskaper om skilda teorier kring mänskliga rättigheter inom rättsvetenskapen (15 hp)

- Alternativ 3: Politisk filosofi och mänskliga rättigheter. Denna kurs ger fördjupade kunskaper om skilda teorier kring mänskliga rättigheter och demokrati inom samhällsvetenskapen (15 hp)

Fjärde terminen (30 högskolepoäng)

- Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter.

Variant ett: Masteruppsats (30 hp). Denna avslutande uppsats skrivs inom huvudområdet mänskliga rättigheter.

Variant två: Uppsats (15 hp) och två kurser à 7,5 hp. Den student som under programmets andra termin har skrivit en magisteruppsats om 15 hp väljer detta alternativ, som består av ett självständigt arbete om 15 hp inom huvudområdet mänskliga rättigheter, samt två kurser om sammanlagt 15 hp, vilka väljs bland de kurser från termin två som studenten ännu inte har läst.

Examen

Efter genomgånget mastersprogram om två år avlägger studenten en teologie masterexamen i mänskliga rättigheter (120 hp) vid Uppsala universitet. Den student som avslutar programmet efter den andra terminen genom att skriver en magisteruppsats avlägger en teologie magisterexamen i mänskliga rättigheter (60 hp).

Övriga föreskrifter

Utbildningen ges i samarbete med Teologiska högskolan i Stockholm.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin