Juristprogrammet

270 hp

Utbildningsplan, JJU2Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
JJU2Y
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämnden, 11 december 2014
Diarienummer
JURFAK 2014/80
Ansvarig fakultet
Juridiska fakulteten
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 16 april 2007.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 20 oktober 2009.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 1 juni 2010.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 21 maj 2012.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 25 oktober 2012.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 11 december 2014.

Inom ramen för de i högskolelagen och examensordningen angivna målen kan juristprogrammets uppgifter karaktäriseras på följande sätt.

En demokrati och rättsstat kännetecknas av rättssäkerhet, öppen och kontrollerad maktutövning, fri åsiktsbildning och respekt för medborgarnas övriga fri- och rättigheter. I en sådan stat måste finnas jurister med ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot regelsystemet och ett historiskt, internationellt och rättsteoretiskt perspektiv. Juristprogrammets främsta uppgift är att tillgodose detta allmänna samhällsbehov av en kvalificerad juristprofession.

Juristprogrammet har vidare till ändamål att ge den studerande en god överblick över rättssystemet och de teoretiska kunskaper som fordras för kvalificerat arbete med frågor som rör rättsordningen och tillämpningen av juridiska regler. Den studerande skall också genom hela utbildningen fortlöpande tränas i sådana färdigheter som är väsentliga i och uppnå sådana kompetenser som krävs för juridisk yrkesutövning. Färdighetsträningen skall ha en tydligt utformad progression inom programmet.

I enlighet härmed skall juristutbildningen utformas så att den studerande – utöver målen i högskolelagen och examensordningen (bilaga 1) - självständigt kan söka juridiskt källmaterial.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Programmets uppläggning

Juristprogrammet leder till juristexamen, som är en yrkesexamen om 270 högskolepoäng på avancerad nivå.

Juristprogrammet är fördelat på två nivåer. Den första nivån (grundnivå) består av sex obligatoriska terminskurser omfattande 180 högskolepoäng . Den andra nivån (avancerad nivå) består av valfria fördjupningskurser 45 högskolepoäng, en teoretisk fördjupningskurs 15 högskolepoäng samt ett examensarbete om 30 högskolepoäng (med eller utan praktik).

Juristexamen utgör behörighetskrav för vissa arbeten inom rättsväsendet. Juristexamen är en lämplig examen också för annat arbete som rör frågor om rättsordningen och rättstillämpningen, och för rättsvetenskapliga forskarstudier. Den utexaminerade med juristexamen har god kompetens också för många andra kvalificerade arbeten.

Utbildningsplanen för juristprogrammet vid Uppsala universitet utgår från högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100), högskoleförordningens examensordning för juristexamen, se bilaga I till utbildningsplanen. Utbildningsplanen innehåller vissa preciseringar i förhållande till högskoleförordningens examensbeskrivning.

Utbildningen på grundnivå

Kursernas innehåll

Grundnivån omfattar följande kurser:

Terminskurs 1: grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 2: civilrätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 3: civilrätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 4: straffrätt och processrätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 5: associationsrätt och skatterätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 6: förvaltningsrätt och internationell rätt, 30 högskolepoäng.

Utbildningen på avancerad nivå

Kursernas innehåll

Den avancerade nivån omfattar följande kurser:

  1. en valfri terminslång fördjupningskurs, 30 högskolepoäng, som inkluderar självständigt arbete motsvarande 15 högskolepoäng,
  2. en valfri fördjupningskurs om 15 högskolepoäng,
  3. en obligatorisk kurs i rättshistoria, rättssociologi och allmän rättslära, 15 högskolepoäng,
  4. examensarbete, 30 högskolepoäng.

Kurserna på avancerad nivå bygger på grundnivån. De är ämnesintegrerande, fördjupande och/eller breddande. Utbildningen på avancerad nivå ger möjlighet till fördjupning och breddning också utanför det juridiska området. Svensk eller utländsk universitetsutbildning i annat ämne än juridik kan tillgodoräknas i examen. Sådana kurser skall vara ägnade att komplettera den juridiska utbildningen.

För juristexamen vid Uppsala universitet krävs kurser på avancerad nivå omfattande minst 45 högskolepoäng (varav en valfri terminslång fördjupningskurs, denna kan bytas ut mot juridiska studier utomlands på grundnivå eller avancerad nivå) utöver examensarbetet. Av valbara kurser får alltså högst 15 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå i Sverige.

Kursplaner

I kursplaner ges närmare beskrivning av mål, förväntade läranderesultat, uppläggning och examination för de kurser som ges inom juristprogrammet.

Kursplanerna utformas så att kurserna innehåller moment av träning av kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt, i sådan utsträckning och med en sådan utformning att studenten genom att aktivt delta i utbildningen kan uppnå de läranderesultat som stadgas i denna utbildningsplan och examensordningen.

Kursplaner utformas så att kurserna beaktar den rättsliga betydelsen av det svenska medlemskapet i den Europeiska unionen. Vidare skall kursplanerna utformas så att kurserna beaktar även andra relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor och förhållanden, de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter, där så är relevant för utbildningen samt främjar studentens förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet.

Undervisning

Utbildningens undervisningsformer är problemorienterade. Det innebär att den röda tråden i studierna är en rad problemställningar. Vidare skall studieprocesserna baseras på de studerandes egna aktiviteter och utbildningen förutsätter att studenterna samverkar i mindre grupper. Utbildningen skall kräva initiativ och ansvar av varje studerande.

Examen

Examinationen syftar till att utvärdera om de förväntade läranderesultaten uppnåtts. Närmare föreskrifter om examination anges i kursplan för respektive kurs.

På juristprogrammet vid Uppsala universitet används som betyg något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Närmare föreskrifter om betygssättning kan ges i kursplanen för respektive kurs.

Övriga föreskrifter

Förkunskapskrav för kurs inom juristprogrammet

Kurserna på grundnivå skall genomgås i den ordning som anges i denna utbildningsplan. Tillträde till viss kurs på grundnivå förutsätter att studenten har följt undervisningen och fullgjort de obligatoriska momenten i föregående kurser samt att samtliga tidigare kurser utom en har tenterats med godkänt resultat.

Tillträde till viss kurs på avancerad nivå förutsätter att samtliga kurser på grundnivå utom en har tenterats med godkänt resultat och att samtliga obligatoriska moment i den ej avklarade kursen har fullgjorts.

Utöver de ovan nämnda allmänna förkunskapskraven kan särskilda förkunskapskrav gälla. Dessa anges i kursplanen.

Övergångsbestämmelser

Denna reviderade utbildningsplan träder i kraft den 30 augusti 2010 och gäller för studenter som påbörjar studier på juristprogrammet i Uppsala fr.o.m. detta datum. För student som påbörjat sina studier före den 18 januari 2010 gäller den tidigare lydelsen av utbildningsplanen, men vid återupptagna studier efter studieuppehåll gäller denna reviderade utbildningsplan. Revideringen beträffande behörighetsregler träder i kraft den 1 juli 2013.

Student som påbörjat sina studier på juristprogrammet före den 1 juli 2007 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015. Sådan student erhåller examen som juris kandidatexamen, om godkänd examination föreligger på samtliga kurser på programmet senast den 30 juni 2015. Efter särskild begäran kan sådan student erhålla examen som juristexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin