Masterprogram i pedagogiskt ledarskap

120 hp

Utbildningsplan, UPL2M

Kod
UPL2M
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 22 januari 2015
Diarienummer
UTBVET 2015/08
Ansvarig fakultet
Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Ansvarig institution
Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap inrättades av rektor 2009-08-15. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper är ansvarig för programmet och har fastställt utbildningsplanen som övergripande styrdokument för utbildningen.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Programmets uppläggning

Mål

Inom ramen för de mål som anges i Högskolelagens 1 kap 9 § och Högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap.

Övergripande mål

Efter genomgånget program ska kursdeltagaren ha sådana kunskaper som behövs för att kunna arbeta i ledningsfunktion eller administrativt på avancerad nivå i utbildningsorganisationer. Programmet kan också förbereda för motsvarande uppdrag inom andra organisationer som t.ex. kyrka, trossamfund eller ideella organisationer. Exempel på ledningsfunktioner som åsyftas är rektor, skolledare, kyrkoherde och administrativ chef eller samordnare. Kursdeltagaren ska efter genomförd utbildning kunna förstå och analysera komplexa organisationsförhållanden samt bidra till utveckling av goda arbetsförhållanden och förutsättningar för lärande.

Mål som förväntade studieresultat

Kursdeltagaren ska efter genomfört program:

- kunna visa på fördjupade kunskaper om ledarskapets pedagogiska, organisatoriska och samhälleliga aspekter

- kunna problematisera och analysera mellanmänskliga påverkans- och förändringsprocesser samt förutsättningar för dessa

- kunna identifiera, kritiskt granska och bedöma problem inom styrning och ledning

- kunna problematisera och analysera relationen mellan organisationsperspektiv, lärande och ledarskap

- kunna bedöma vetenskapliga studier och resultat inom området

- kunna genomföra och dokumentera egna projektarbeten med relevans för området

Programmet består av ett antal huvudområdeskurser samt valbara kurser.

Utbildningen bygger vidare på kunskaper från grundnivån och innebär en vidareutveckling av studenternas färdigheter samt en kunskapsfördjupning inom huvudområdet.

Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.

Undervisning

Undervisningen varierar mellan olika kurser men bedrivs främst i form av självstudier varvat med föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisning kan ske på engelska.

Examen

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen (Degree of Master of Arts – Two Years) inom huvudområdet Pedagogiskt ledarskap. Programmet kan även avslutas med en filosofie magisterexamen (Degree of Master of Arts – One Year).

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp, varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen, varav ett examensarbete om minst 30 hp. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen, varav ett examensarbete om minst 15 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin