Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem, i Sverige och globalt, är en av vår tids stora utmaningar. Huvuddelen av de globala utsläppen från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas kan kopplas till energiförsörjning och transporter. Det är därför klimatfrågan till stor del är en energifråga. För att klara den snabba omställningen till ett fossilfritt välfärdsland som Sverige och många länder siktar på krävs ett massivt teknikskifte. En genomgripande omställning av energisystemet och transportsektorn rör stora delar av vårt samhälle. 

Inom Uppsala universitet har energiforskning länge varit ett prioriterat område. Det finns starka miljöer inom allt från tekniker för energiomvandling, lagring, bränslen och energiöverföring, forskning om energieffektivisering och negativa utsläpp, till forskning om samhällets omställning och klimatledarskap. Universitetets campus i Uppsala och i Visby, ligger geografiskt placerade i regioner med höga ambitioner för klimatomställningen vilket ger stora möjligheter till lokal samverkan.

Forskningsområden

Energiomvandling | Lagring, bränslen och energiöverföring | Energieffektivisering och negativa utsläpp | Samhällets energiomställning

Kollage med vindkraftverk, kraftledningsstolpar och solceller

Exempel på kompetenscentra, program, projekt och initiativ

Kompetenscentrumet Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) 

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) är en del av Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum under 2022–2026 inom hållbara energisystem och koordineras från Uppsala universitet.

SOLVE är ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt.

Kompetenscentrumet Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) 

Kompetenscentrum inom kärnteknik (ANItA)

Kompetenscentrumet Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning (ANItA) är en del av Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum under 2022–2026 inom hållbara energisystem och leds av Uppsala universitet.

Kompetenscentrumet samlar större delen av svensk industriell och akademisk kärnteknisk kompetens under ett paraply i syfte att stödja utvecklandet av en kunskapsbaserad strategi för införande av små modulära reaktorer i Sverige. Arbetet inom centrumet är multidisciplinärt och omfattar förutom kärnteknik också licens- och lagstiftningsaspekter samt frågor som rör hur införandet av ny kärnkraftsteknik påverkar industrins och samhällets teknisk-ekonomiska strategier.

ANItA:s webbplats 

Nyhetstext: Uppsala universitet får kompetenscentrum inom solenergi och kärnteknik

Nyhetstext: Kompetenscentrum inom kärnteknik i startgroparna

Forskningsinitiativet BATTERY 2030+

Forskningsinitiativet BATTERY 2030+ för samman akademi, industri och finansiärer för att utveckla nästa generations högeffektiva, hållbara och säkra batterier.

Målet med initiativet är att skapa framtidens batterier, och därmed förse den europeiska batteriindustrin med ny banbrytande teknik och konkurrenskraft. Initiativet, som stöttas av EU:s tidigare ramprogram Horisont 2020 genom en så kallad Coordination and Support Action (CSA), bygger på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med stöd från både industri och akademi. 

Forskningsinitiativet Battery 2030+

BASE: Centrum för svenska batterier

Forskning för att skapa nya typer av lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga.

BASE Batteries Sweden (på engelska)

Forskningsprogrammet STandUp for Energy (STandUP)

STandUP for Energy (STandUP) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet.

Forskningsprogrammet bildades som ett resultat av regeringens satsning på högkvalitativ forskning inom områden av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv.En långsiktigt hållbar energiförsörjning är en av de största globala utmaningarna under kommande decennier. Forskargrupperna inom forskningsprogrammet har en gemensam framtidsvision om ett samhälle med tillgång till förnybar, tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till bostäder, handel, transport och industri. Om den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas.

Forskningsprogrammet STandUp for Energy (STandUP)

Energiomställning Gotland 

Energiomställning Gotland är ett långsiktigt samverkansprojekt med det huvudsakliga målet att kartlägga nödvändiga åtgärder för att göra det gotländska energisystemet 100 procent förnybart. Det är ett tvärvetenskapligt projekt med forskare som har spetskompetens inom bland annat förnybar energi, planering och acceptans, energieffektivitet och lagring, klimatförändringar och transporter. Projektet förenar Gotlands speciella geografiska förhållanden med pågående forskning och utbildning inom energiomställning och vindkraft.

Energiomställning Gotland

Senast uppdaterad: 2023-03-30