Mänskliga rättigheter

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter. De gäller oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De gäller varje individs rätt till bland annat social trygghet, frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning och rätt till yttrandefrihet.

Men den globala samhällsutvecklingen medför stora utmaningar för det demokratiska och rättsstatliga systemet såväl nationellt som internationellt. Frågor kring demokrati, fred och rättvisa står i fokus. Krig och konflikter, flyktingströmmar, fattigdom, sociala orättvisor och bristande sjukvård utmanar upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna.

Vid Uppsala universitet finns spetskompetens på området och kapacitet att bedriva stark grundforskning inom till exempel juridik, statsvetenskap, teologi, filosofi och freds- och konfliktforskning men också bred tvärvetenskaplig forskning inom breda tematiska forskningsmiljöer.

Silhuetter av huvuden i olika färger.

Exempel på pågående forskning

Exempel på forum, projekt, program och institut

Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa

Uppsala forum är ett samarbetsforum för Uppsala universitets forskning inom demokrati, fred och rättvisa. Verksamhetens långsiktiga mål är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt att öka internationaliseringen i forskningsmiljön.

Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa

The Uppsala Conflict Data Program (UCDP)

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) är ett forskningsprogram som systematiskt samlar in data om organiserat våld och väpnade konflikter i världen. Forskningsprogrammet grundades under 1980-talet och har sedan producerat data som används för forskning om väpnade konflikter. Definitionerna som används för väpnad konflikt har blivit standard för hur konflikter systematisk definieras och studeras.

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) (på engelska)

A political Violence Early-Warning System (Views)

Analysverktyget A political Violence Early-Warning System (Views) ger prognoser över var i världen det kan uppstå väpnade konflikter. Prognoserna bygger på öppen data som finns i konfliktdatabasen Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Views analyserar risken av tre typer av politiskt våld: statsbaserade konflikter som inkluderar stater och rebellgrupper, väpnade konflikter mellan icke-statliga aktörer och våld mot civila. Analysverktyget är åtkomligt för forskare och allmänheten.

A political Violence Early-Warning System (Views) (på engelska)

Institutet för Rysslands och Eurasienstudier (IRES)

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier bedriver forskning med syftet att öka och tillgängliggöra kunskaper om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna på en rad centrala områden. IRES har kompetens som inbegriper lingvister, teologer, ekonomer, statsvetare, jurister, sociologer, historiker och antropologer.

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)

Forskningsprojektet Artificiell intelligens, demokrati och mänsklig värdighet

Forskningsprojektet syftar till att skapa en klarare bild av vilka effekter artificiell intelligens kan få på rättigheter, etik, världsåskådningar och samhällets institutioner på en global nivå.

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

Artificiell intelligens, demokrati och mänsklig värdighet (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin