Bengt Westermark – Hjärntumörformen gliom – från sjukdomsmekanismer till behandling

Vår forskning är inriktad på glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumör hos vuxna. De senaste årtiondena har gett oss en ökad förståelse för de molekylära mekanismerna bakom uppkomsten av glioblastom. Trots dessa framsteg är prognosen fortfarande mycket ogynnsam, och det finns ett akut behov av nya behandlingsmetoder för att hjälpa de drabbade patienterna.

I vår forskning är en central tanke att utnyttja de kvarvarande biologiska mekanismerna som styr tillväxten hos normala celler och finna sätt att rikta in sig på tumörcellernas sårbarheter. Vårt fokus ligger därför på att utforska den grundläggande biologin hos tumörcellerna och identifiera dess likheter och skillnader jämfört med normala celler. Vårt övergripande mål är att generera ny kunskap som kan översättas till förbättrade behandlingsmetoder för glioblastompatienter.

För att uppnå vårt mål studerar vi humana gliomceller i laboratoriet. Vi skapar särskilda cellinjer från nyligen erhållen tumörvävnad som samlats in under hjärntumörkirurgi. Genom att använda dessa cellinjer kan vi utföra kontrollerade experiment för att testa olika hypoteser och få en djupare insikt i hur vi kan bromsa tillväxten av tumörcellerna.

Stamcellsfaktorn SOX2

I ett projekt fokuserar på att utveckla ett kontrollerbart system som möjliggör studier av rollen för stamcellsfaktorn SOX2 i glioblastom. Vi analyserar effekterna av SOX2-genen knockout på cellproliferation, genuttryck och tumörbildning vid efter transplantation i immundefekta möss. Vi siktar också på att utveckla effektiva SOX2-hämmare inom ett läkemedelsutvecklingsprogram. Preliminära fynd tyder på minskad tumörframkallande potential i SOX2-defekta celler, vilket stödjer tanken att SOX2-hämmmare kan fungera.

Reglering av cellstorlek

I ett annat projekt undersöker reglering av cellstorlek i glioblastom. Exponering av glioblastomceller för tillväxtfaktorn BMP4 leder till en ökning av cellstorleken, en effekt som medieras av cellcykelhämmaren p21. I det fortsatta arbetet fokuserar på att identifiera gener associerade med cellstorleksvariation i glioblastomceller.

Förändring i celltillstånd

I projekt 3 studerar vi enskilda kloner från samma glioblastom (Segerman et al., Cell Reports, 2016). Vi finner att cancercellerna kan glida fram och tillbaka mellan mer behandlingsresistenta (mesenkymliknande) och mer behandlingssensitiva (proneural-liknande) celltillstånd. Projektet syftar till att identifiera regleringsmekanismer bakom denna spontana förändring i celltillstånd och baserat på denna kunskap hitta läkemedel/ämnen eller kombinationer av dessa som leder till ökad behandlingskänslighet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin