Lene Uhrbom – Molekylära och funktionella analyser av hjärn­tumörformen gliom

Vi forskar på olika diagnoser av primära maligna gliom för vilka det finns ett akut behov av nya behandlingar. Dessa hjärntumörer kan uppstå hos både barn och vuxna men är mest frekventa hos äldre vuxna. Vi arbetar med patient-deriverade gliommodeller och validerade musmodeller för att klarlägga tumörernas biologi och reglering med målet att identifiera sårbarheter mot vilka nya terapier kan riktas.

Primära maligna gliom omfattar en stor grupp av diagnoser som drabbar både barn och vuxna. Våra studier är fokuserade på diffusa gliom, framför allt vuxentumörerna glioblastom IDH vildtyp, astrocytom IDH-muterad och barntumören diffus pediatrisk-typ höggradigt gliom.

Gemensamt för dessa diagnoser är att trots omfattande behandling med kirurgi, strålning och cytostatika så finns det i de allra flesta patienter kvar behandlingsresistenta celler som orsakar ett obotligt återfall i nära an­slutning till primärtumörens resektionskavitet.

Våra projekt bygger vidare på två decenniers arbete, data och publikationer inom molekylär hjärntumörforskning. Vi arbetar med patientvävnad, patient-deriverade cellkulturer och validerade musmodeller, och använder en rad funktionella, fenotypiska och molekylära analyser för att svara på frågor relaterat till cancerursprung, utveckling och behandlingsresistens.

Biobank med vävnader och cellkulturer från gliompatienter

För att öka möjligheten att våra upptäckter ska vara kliniskt applicerbara är vi noggranna med att arbeta i modeller som är biologiskt relevanta och reflekterar den stora heterogeniteten som finns hos maligna gliom. För att göra det möjligt har vi i samarbete med andra på institutionen byggt upp en funktionell biobank, HGCC (Human Glioblastoma Cell Culture), som består av patientvävnader och cellkulturer från hundratals gliompatienter, varav de flesta är glioblastom IDH vildtyp och proverna är tagna från bulktumören.

Min grupp arbetar nu vidare med att komplettera biobanken med ytterligare prover och cellkulturer, framför allt med fokus på IDH-muterade tumörer och prover från den diffust invasiva yttre tumörkanten.

Gruppens forskning delas in i flera projekt som finns listade på den engelska sidan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin