Göran Ulväng

Forskare docent vid Ekonomisk-historiska institutionen

Telefon:
018-471 73 10
Mobiltelefon:
070-251 58 67
E-post:
Goran.Ulvang@ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Fil dr, docent, vid Ekonomisk-historiska institutionen med fokus på förändringar i jordbruk, bebyggelse, konsumtion, finans- och försäkringssystem under 1700- och 1800-talen, med särskilt fokus på herrgårdar och högreståndsmiljöer.

Nyckelord: Jordbruk, hushåll, arbetsorganisation, bebyggelse, landskap, slott, herrgård, boställe, bondgård, ekonomibyggnad, ekonomi, konsumtion, auktioner, pantbelåning, finanssystem, försäkringar 1700-tal, 1800-tal, Uppland.

Biografi

Min forskning

Mitt intresse för historisk forskning grundlades när jag gick i högstadiet och började med lokalhistorisk forskning och släktforskning.

Efter att ha arbetat som arkeolog i flera år disputerade jag år 2004 på Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. I avhandlingen analyserade jag hur bebyggelsen på bondgårdar, prästgårdar och herrgårdar förändrades mot bakgrund mot vad som hände inom jordbruk, hushåll och arbetsorganisation på 1700- och 1800-talen. Avhandlingen publicerades av Gidlunds förlag

Sedan dess har min forskning skett inom främst två fält, materiell kultur, konsumtion och finanshistoria samt herrgårdar.

Materiell kultur, konsumtion och finanser

2024-: Marknader och ekonomisk nedgång. Marknadsplatser, ekonomiska regleringar och samhällsomvandling i Sverige 1700–1900, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. Projektledare är Sofia Murhem.

2018-: Brandförsäkring på Sveriges landsbygd och den finansiella revolutionen. Organisationsformer, bebyggelse och argument 1734-1850, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. Projektledare 2018-. Medarbetare är Måns Jansson .

2015-2021: Kyrkan som sockenbankir. Kyrkokassornas användning för kreditgivning på den svenska landsbygden 1750-1870 som finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. Medarbetare. Projektledare är Sofia Murhem.

2010-2015: Gamla krediter. Pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst 1850-1950, finansierat av Vetenskapsrådet och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, med Sofia Murhem (projektledare) och doktoranderna Tony Kenttä och Lisa Ramqvist.

2005-2009: Den glömda konsumtionen – auktionernas roll i 1700- och 1800-talets samhällsomvandling, finansierat av Vetenskapsrådet med Sofia Murhem (projektledare) och Kristina Lilja. Resultaten presenteras i en bok, Den glömda konsumtionen, som utkom hösten 2013 på Gidlunds förlag.

Herrgårdsforskning

Jag har under 30 års tid gjort studier av herrgårdar och herrgårdskultur och hittills publicerat sju böcker i ämnet.

2024-: Lön för mödan? Tjänstefolkets löner, anställningsförhållanden och materiella tillgångar i en förändrad herrgårdsekonomi, 1730-1870, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, med Carolina Uppenberg (projektledare) medarbetare Marie Steinrud.

2021-: Att konservera godsen vid släkten. Fideikommiss i Sverige under 400 år, där huvudfinansiären är Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, med Martin Dackling (projektedare), Brita Planck och Magnus Bergman.

2020: Forskningsprojekt om framväxten av herrgårdsmuseer och agrarmuseer i Sverige under 1900-talet utifrån exemplet Julita gård, initierat av Nordiska museet och finansierat av Stiftelsen Lagersberg, med Eva Skyllberg (projektledare) och Anders Wästfelt. Rapport 2021: Slotts- och herrgårdsmuseer i Sverige under 1900-talet.

2016-2019: Julita gård, som drevs av Nordiska museet och finansierades av Stiftelsen Lagersberg och Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning, projektledare tillsammans med Ulrich Lange och resulterade i boken Julita gård. Människor och landskap under 1000 år.

2016-2018: Riksarkivets TORA-projekt, finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien, som syftar till att koordinatsätta jordeboksenheter (gårdar), och inom ramen för detta koordinatsatte jag Sveriges herrgårdar och bruk.

2012-2016: Herrgårdarnas hushållning. Ekonomi, hushållning och materiell kultur på herrgårdar 1700 – 1900, finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och med medfinansering av Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. Projektledare.

Ett av mina mål är att skapa ett nationellt centrum för forskning om herrgårdar och eliter i Sverige. En början är hemsidan Svenska herrgårdar - www.svenskaherrgardar.se - som innehåller Databasen Sveriges herrgårdar med uppgifter om svenska herrgårdars ägare, brukare och storlek. Idag rymmer den 2 400 000 uppgifter om 15 300 herrgårdar, bruk och ståndsgårdar (militära-, civila- och kyrkliga boställen) i Sverige och Finland.

Jag ger även ut nyhetsbrevet Herrgårdsnytt, som förmedlar information om nya forskningsprojekt, konferenser, böcker, artiklar och utställningar och annat som bidrar till kunskapsuppbyggnaden om slott och herrgårdar. E-postlistan har i nuläget 1010 medlemmar. För att bli medlem kontakta mig på: Goran.ulvang(a)ekhist.uu.se .

Jag är även engagerad i Nordiskt Slotts- och herrgårdssymposium och är medlem av styrgruppen för den Europeiska nätverket för herrgårdsforskning, European Network for Country House and Estate Research, ENCOUNTER, som årligen anordna konferenser och workshops.

Lokalhistorisk forskning och kulturmiljövård
Intresset för herrgårdar uppstod ur min lokalhistoriska forskning och släktforskning, som jag ägnat mig åt sedan barndomen.

Jag har bland annat varit redaktör för boken Hagby socken under 1900-talet som utkom hösten 2012 och boken Hagby kyrka, kapitel och socken 1220-2020, som utkom 2020. Har skrivit texter till ett 20-tal informationsskyltar vid sevärdheter i Örsundsbrobygden i samband med att Örsundsbro samhälle har 150-årsjubileum. Mina släktutredningar publicerar jag främst i Svenska Släktkalendern.

Jag är också aktiv medlem i flera föreningar som bevarar kulturarv och som organiserar seminarier och guidade turer, t.ex. Föreningen Gamla Bion i Örsundsbro (som restaurerat och driver en 1920-talsbiograf), Länsforskningsrådet för Uppsala län, Hagby hembygdsförening och Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund (som bl.a. äger och förvaltar en av Sveriges bäst bevarade bondgårdar från sekelskiftet 1700/1800 på ursprunglig plats).

På gårdarna Husby i Gryta och Eka i Hagby, båda i Uppland, utövar jag praktisk kulturmiljövård, med skötsel av betes- och ängsmarker, trädgårdar, alléer och skog samt underhåll av bostadshus och ekonomibyggnader från 1700- och 1800-tal. På Eka har jag ett litet museum med en samling med porslin från den uppländska fabriken Gustavsberg, som kan visas efter förfrågan.

Undervisning, föredrag och publik verksamhet

Jag har de senaste åren undervisat på kurserna Globalisering - ett historiskt perspektiv och Ekonomi och Samhälle på Ekonomisk-historiska institutionen. I övrigt har jag undervisat i agrarhistoria och bebyggelsehistoria på både A, B och C-nivå, på Avdelningen för agrarhistoria, SLU samt på Högskolan på Gotland.

Vid sidan av detta håller jag varje år ett 20-tal föredrag för föreningar, museer, företag och privatpersoner, genom vilka jag försöker sprida kunskap om agrarhistoria, ekonomisk historia, bebyggelsehistoria, konsumtionshistoria och herrgårdar, hittills över 400 föredrag. Sedan 2007 organiserar jag seminariet Uppland i forskningen som är en mötesplats för hembygds- och släktforskare, akademiska forskare och tjänstemän. Här presenteras och diskuteras den senaste forskningen om Upplands historia.

Mellan 2013 och 2021 var jag redaktör för Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin