Anna Bengtson

Professor vid Företagsekonomiska institutionen

Telefon:
018-471 27 13
E-post:
Anna.Bengtson@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Jag heter Anna Bengtson och arbetar sedan snart femton år som lärare och forskare på institutionen. Jag är professor med inriktning på industriell marknadsföring med fokus på marknadsdynamik, förändringsprocesser och nätverk. Jag undervisar på samtliga nivåer, för både ekonomstudenter och ingenjörsstudenter och handleder för närvarande tre doktorander.

Biografi

Anna Bengtson disputerade 2003 på en avhandling med titeln "Framing technological development in a concrete context", som behandlade innovationsansträngningar i byggindustrin och mer konkret det svenska införandet av teknologin för konstruktion av flerfamiljshus i trä på 1990-talet. Sedan 2005 har Anna arbetat som lektor på institutionen och ägnat sin arbetstid åt en kombination av forskning och undervisning. Hon var under en treårsperiod studierektor för forskarutbildningen, har suttit två mandatperioder i fakultetsnämnden, och fungerade under en kortare period som vice prefekt på institutionen. Anna har deltagit i en rad forskningsprojekt med finansiering från bland annat Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsernas forskningsfonder och Vetenskapsrådet. Hon fick sin docentmeritering 2010 och blev professor i mars 2019.

I sin undervisningsgärning har Anna ett starkt intresse för tvärvetenskap och är engagerad i ingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle (STS) där hon undervisar på tre kurser och sitter i programrådet. På den egna institutionen är hon kanske mest känd som examinator och ordförande för examinationskommittén som bedömer alla kandidat- och masteruppsatser. Anna har även ett externt uppdrag i två bedömargrupper (Synergi och HÖG) på KK-stiftelserna.

Forskning

Annas forskning bygger på en lång tradition av Uppsalabaserad företagsekonomisk forskning i industriell marknadsföring. Forskningen kring företags långsiktiga affärsförbindelser och de nätverk av relationer som detta ger upphov till har studerats på institutionen sedan 1960-talet. I sina studier använder hon dessa insikter som grund för att studera olika aspekter på marknadsdynamik. Forskningen är av processkaraktär och behandlar frågor såsom; Varför är marknader är så trögrörliga trots att lagstiftningen kan förändra förutsättningarna över en natt? Hur agerar andra aktörer i nätverket, t ex kunder och leverantörer, när ett företag försätts i konkurs? Och, hur påverkar teknologiska nymodigheter gamla och väl inarbetade marknadsstrukturer?

Ett tydligt spår i Annas forskning, som fångar upp intresset för marknadsdynamik på ett påtagligt sätt, handlar om planering och genomförande av stora projekt. I en tidigare genomförd studie frågade hon och kollegorna sig hur det kommer sig att företag ofta återkommer i likartade konstellationer från projekt till projekt? I två pågående studier analyseras interaktionen mellan aktörer som är involverade i stora infrastrukturprojekt. I den ena studien rör frågeställningen hur stabilitet interagerar med förändring i skapandet av projektmålet, medan de i den andra studien försöker skapa en bättre förståelse av hur värde samskapas mellan involverade aktörer av skilda slag (t ex företag, politiska enheter, forskningsorgan).

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Anna Bengtson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin