Kristina Lilja

Universitetslektor docent vid Ekonomisk-historiska institutionen

Telefon:
018-471 12 19
E-post:
Kristina.Lilja@ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent

Kort presentation

Lilja är anställd som universitetslektor och är prefekt vid Ekonomisk-historiska institutionen. Hon disputerade 2004 i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. 2013 utnämndes hon till docent. 2017-8 var hon studierektor för grundnivån, 2020-22 studierektor för forskarutbildning samt 2018-19 föreståndare för Uppsala Center of Business History. Lilja har under många år haft uppdraget som stf. prefekt (2012-5, 2018, april 2021-april 2023).

Biografi

Externa akademiska förtroendeuppdrag

2021-22 Suppleant för Ekonomisk-historiska institutionen i elektorsförsamlingen i det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Uppsala universitet.

2021-, Ledamot i styrelsen för Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU), Uppsala universitet.

2017-9, Styrelseledamot i Svenska Ekonomisk-historiska föreningen.

2017-, Ledamot i Samhällsvetenskapliga stipendiekommitteen, Uppsala universitet.

2017-8, 2020-, Styrelseledamot i UCBH.

2006-13, Ledamot i Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

2008-10, Editorial Secretary for Scandinavian Economic History Review.

Ledarskapsutbildning

2012-3, Chefsprogram vid Uppsala universitet.

Undervisning och forskarhandledning

Lilja har undervisat på majoriteten av institutionens kurser på grundnivån. Hon har varit kursansvarig för flera kurser och under en period för magister- och masteruppsatsen.

Lilja var biträdande handledare för en doktorand som tog ut licentiatexamen 2013. 2015 blev hon huvudhandledare för två doktorander inom projektet En fråga om arv: Humankapital och förmögenhet som förutsättning för social mobilitet, Sverige 1880-1950 och inom projektet Informal Financial Markets in 19th Century Sweden. Estimates based on Microdata. 2018 blev hon biträdande handledare för en doktorand inom projektet Informal Financial Markets in 19th Century Sweden. Estimates based on Microdata.

Arrangör och konferenskoordinator

EBHA 22-24 augusti 2013, Uppsala.

Det svenska ekonomisk-historiska mötet i Uppsala 5-7 mars 2009.

Examina

Docent (2013), Uppsala universitet.

Fil dr. (2004), Uppsala universitet.

Fil. lic. (2000), Uppsala universitet.

Fil. mag. (1996), Uppsala universitet.

Fil. kand. (1995), Uppsala universitet.

Ämneslärarexamen (1994), Uppsala universitet.

Civilstånd: Gift, fem barn (födda 1999, 2001, 2003, 2005, 2010)

Forskning

Ämnesintressen

  • Finanshistoria
  • Familj och försörjning
  • Konsumtionshistoria
  • Företagandets historia
  • Ekonomisk och social historia

Forskning

Liljas forskning har ett antal huvudsakliga inriktningar som delvis sammanfaller. Ett huvudspår är att studera vilken inverkan framväxten av nya finansiella lösningar och socialförsäkringssystemen hade på familjers ekonomiska beslut över livscykeln och i vilken utsträckning det fick demografiska konsekvenser samt inverkade på familjernas livschanser. I avhandlingen framgick tydligt att den framväxande sparbanksrörelsen under 1800-talet var viktig för utvecklingen av ett hushållsparande bland befolkningen. Förmågan och behovet att kunna spara var ofta livscykelrelaterat. Senare års forskningsresultat som sveper från 1800-talets början till tiden före första världskriget visar att barnens ekonomiska bidrag inverkade positivt på förmögenheten bland urbana arbetshushåll, men att detta var något som successivt kom att minska i betydelse över tid. Utvecklingen i form av exempelvis ett utbyggt skolväsende, innebar att barnen i viss utsträckning blev en kostnad. Mellankrigstidens ungdomar fick i större utsträckning behålla de pengar de tjänade.

Ett andra spår handlar om att studera övergången från en i huvudsak privat organiserad bank- och finanssektor till en modern institutionellt organiserad sådan. Resultaten från denna forskning sammanfattas i en kommande bok Risk management in early banking. Lilja har särskilt intresserat sig för den kraftigt tillväxten av sparandet på den institutionella delen av finansmarknadens inlåningssida. I samband med industrialiseringen kom allt fler aktörer att erbjuda spar- och försäkringslösningar som tillgodosåg befolkningens behov. Den kraftiga ökningen av inlåningen inom den finansiella sektorn innebar att det blev möjlig att tala om en ”inlåningsrevolution” som del i den ”finansiella revolutionen” under 1800-talets andra hälft.

Ett tredje spår behandlar vilka möjligheter individer hade att nyttja varor som ekonomiska tillgångar ännu under den tidiga industrialiseringen. Forskningen visar att ett efterfrågeöverskott innebar att en andrahandsmarknad för konsumtionsvaror var livlig och att auktionsmonopolet gjorde att såväl konsumenter som återförsäljare vände sig till denna marknadsplats. Handeln med andrahandsvaror innebar att hushållen fick tillgång till nödvändiga varor och den var därför betydelsefull i en demokratiseringsprocess. En viktig slutsats är att omfattningen på andrahandshandeln i hög grad reviderar uppfattningen om ”konsumtionsrevolutionen” under industrialiseringen. En lärdom att dra är att andrahandshandeln bör inkluderas i beräkningar över konsumtionsförändring. Handeln innebar även en viktig inkomstkälla för grupper ur befolkningen vars omfattning och utbredning varit svårt att hitta i källorna, men urskiljs med hjälp av källmaterial från auktionerna.

Ett relativt nystartad projekt utgör tillika ett fjärde forskningsspår och det rör i vilken utsträckning möjligheter att erhålla krediter ökar hushållens livschanser. Kortsiktiga kreditbehov avser lösa akuta problem, medan möjligheter att erhålla krediter för investeringar kan vara avgörande för att mer långsiktigt bygga upp hushållens utbildningsnivå och förmögenhet. Förutsättningarna att erhålla kapital för investeringar är även avgörande för etablerandet av näringsverksamhet. Det kan möjliggöra social rörlighet.

Pågående forskningsprojekt

2015-, En fråga om arv: Humankapital och förmögenhet som förutsättning för social mobilitet, Sverige 1880-1950 (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse). Projektledare: Kristina Lilja.

2015-, Savings in the wardrobe – Changes in the value and life cycle of clothes 1790-1890 (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse). Projektledare: Pernilla Jonsson.

Medverkan i avslutade forskningsprojekt

2017-21, Krediters förändrade roll i hushållens ekonomi under första hälften av 1900-talet (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse). Projektledare: Tony Kenttä.

2013-4, Kläder som ekonomisk tillgång i Sverige, 1790-1950 (Åke Wibergs Stiftelse)

2012-6, Eget eller offentligt sparande för ålderdomen? Sparande, pensionsreformer och dess effekter på kapitalmarknaden i Sverige 1913-2012 (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse).

2008-12 Familjers sparande i ett livscykelperspektiv (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse).

2007-13, Regimskiften på svensk kreditmarknad under eftrekrigstiden. Aktörer och institutioner (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse).

2005-10 Den glömda konsumtionen. Auktionens ekonomiska roll i relation till 17- och 1800-talens samhällsomvandling (Vetenskapsrådet)

2005-8 Affärsbankernas ekonomiska uppbyggnad – ett långsiktigt perspektiv (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse).

1996-2004 Sparandet och sparbankernas roll i den ekonomiska utvecklingen 1820-1970 (Sparbanksstiftelsen Dalarna).

Refereeuppdrag för tidskrifter Business History, Financial History review, The History of the Family, Historisk tidskrift m. fl.

Arrangör av workshops och sessioner under konferenser

SOUND for seniors, Uppsala 22-23 augusti 2017.

Hushållens finansiella dispositioner i det förindustriella samhället, Uppsala 12-13 juni 2017 (tillsammans med Anders Perlinge).

Återbruk som nödvändighet eller dygd? Omfattning, organisation och synen på textila tillgångar under tre sekel 1700-2000, 18-19 maj 2015 på Sörmlands museum, Nyköping (med Pernilla Jonsson, Marie Ulväng och Anna Hedtjärn Wester).

8th Sound workshop in Uppsala May 31-June 1, 2013.

Övergångar mellan historiska handelsformer i Skandinavien under modern tid, Uppsala 7–8 februari 2008.

Arrangör av sessioner vid konferenser

Family strategies during the Great Globalisation, XVIIth World Economic History Congress, Kyoto, August 3-7, 2015 (tillsammans med Livio Di Matteo).

Skuld och vardagens moraliska ekonomi, Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10 oktober 2015 (med Lisa Ramqvist och Orsi Husz).

Forskning på bouppteckningar, Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10 oktober 2015 (med Håkan Lindgren).

Vinna eller försvinna? Strategier för överlevnad och försörjning under 1800-talets samhällsomvandling, The 28th Congress of Nordic Historians August 14-17, 2014, Joensuu, Finland.

Icke urban konsumtion och alternativa handelsvägar, Ekonomisk-historiska mötet i Stockholm 12-14 oktober 2007 (med Sofia Murhem).

Den finansiella revolutionen, I-II, Ekonomisk-historiska mötet i Stockholm 12-14 oktober 2007.

Konferenspapers

Kentää, T., Lilja, K. & Bäcklund, D. ‘The necessity of small loans: low income earners’ families borrowing and lending in the early 20th century Sweden.’ ESSHC, march 24-27, 2021.

Lilja, K., ‘Savings banks, savers and the risk of early deposit banking in Sweden’, EBHA, Ancona, May 30 – 2 June, 2018. European Business History Association, 22nd Annual Congress 6-8 September 2018 – Ancona.

Jonsson, P. and Lilja, K., ‘Auctions and Credits: Clothes and textiles as store of value and medium of exchange, Sweden 1830–1900’, XVIIIth World Economic History Congress, Kyoto, Boston, July 30- Aug. 3, 2018.

Larsson, M. and Lilja, K., ‘To remember and to forget – memories in Swedish financial crises since the early 20th century’, XVIIIth World Economic History Congress, Kyoto, Boston, July 30- Aug. 3, 2018.

Lilja, K., ‘Savings banks, savers and the risk of early deposit banking in Sweden’, 43rd Annual Economic and Business History Society Conference, University of Jyväskylä, May 30 – 2 June, 2018.

Bäcklund, D and Lilja K., ‘Children’s impact on family wealth during the industrial breakthrough in Sweden’, 12th ESSHC, 4-7 April 2018, Belfast.

Larsson, M. and Lilja, K. ‘To remember and to forget – memories in Swedish financial crises since the early 20th century’, The Memory of Financial Crises, Florence Nov. 30-Dec. 1 2017.

Lilja K. and Bäcklund, D., ‘Offensiva krediter som hushållsstrategi: Löntagarhushållens finansiering av stora inköp vid tiden för första världskriget’, Tolfte Ekonomisk-historiska mötet i Stockholm 12-14 oktober 2017.

Abbas, J. and Lilja K., ‘Hur långt sträcker sig tilliten? Kreditnätverk, handelsmän och ekonomiska konjunkturer i 1850-talets Malmö’, 29th Congress of Nordic Historians, 15-18 August 2017, Aalborg University.

Bäcklund, D and Lilja K., ‘Adolescents’ impact on family economy during the first decades of the twentieth century and the trade-off between quantity and quality of children’, 29th Congress of Nordic Historians, 15-18 August 2017, Aalborg University.

Bäcklund, D and Lilja K., ‘Working Children’s Impact on Family Economy during the First Decades of the 20th c. in Sweden’, 41st Annual Meeting of the Social Science History Association, November 17-20, 2016, Chicago.

Bäcklund, D and Lilja K., ‘Changing Life-Cycle Squeezes as a Consequence of mechanization: Swedish Workers, Children and Family Wealth’, 41st Annual Meeting of the Social Science History Association, November 17-20, 2016, Chicago.

Bäcklund, D and Lilja K., ‘Adolescents’ impact on family economy in Sweden during the first decades of the 20th century’, European society of historical demography conference, 21-24 September 2016, Leuven.

Workshop ‘Value and Exchange’. SCAS, Uppsala 2 juni 2016. Arrangörer Elise Dermineur, Stephanie Wynne-Jones och Maria Ågren.

Lilja, K. and Ottosson, J., ‘Wait and See’: private interests and the role of the state in the making of civil aviation in Sweden’, BHC, Montreal.

Jonsson, P. & Lilja, K., ‘Auctions and Efficiency: the Valuation of Second-hand goods in a Swedish small town during the 19th century’, European Social Science History Conference, 30 March – 2 April 2016, Valencia.

Lilja, K. and Bäcklund, D., ‘A Self-financed Old-age or Public Pensions? Savings and pensions in Sweden 1913-1948’, 40th Annual Meeting of the Social Science History Association, Baltimore, November 12-15, 2015,

Bäcklund, D. and Lilja, K., ‘Bouppteckningar som källa för att bedöma hushållens sparformer’, Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10 oktober 2015.

Jonsson, P. and Lilja, K., ‘Mellan tummen och pekfingret: värdering av lösegendom i bouppteckningar’, Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10 oktober 2015.

Bäcklund, D. and Lilja, K. ‘Skuldsättning över livscykeln’, Ekonomisk-historiska mötet, elfte upplagan, Umeå 9-10 oktober 2015.

Bäcklund, D. and Lilja, K., ‘Changing life-cycle squeezes during industrialization: Swedish workers, children and family wealth’, XVIIth World Economic History Congress, Kyoto, Japan, August 3-7, 2015.

Ottosson, J. and Lilja, K., ‘New technology, the role of the state, and a rising entrepreneur in civil aviation: The early years of Ivar Kreuger and the making of an early airline company in Sweden’, EBHA/BHC Miami, June 24-27 2015.

Jonsson, P. and Lilja, K., ‘Clothes as a Store of Value: second-hand trade in a Swedish small town 1830–1900’ EHS, Wolverhampton, March 27-29 2015

Bäcklund, D. and Lilja, K., ‘Barn som tillgång eller kostnad. Ekonomiska åtstramningsperioder för arbetarhushåll runt sekelskiftet 1900’, The 28th Congress of Nordic Historians, August 14-17, 2014, Joensuu.

Jonsson. P. and Lilja, K., ‘Kläder som en ekonomisk tillgång. Kvinnors, mäns och olika socioekonomiska gruppers andrahandshandel, Västerås 1885’, Svenska historikermötet. Stockholm 8-10 maj 2014.

Bäcklund, D. and Lilja, K., Variation och förnyelse. Arbetarsparandet i Sverige 1870-1914, Svenska historikermötet. Stockholm 8-10 maj 2014. Bäcklund, D. and Lilja, K., Changing saving behavior in relation to market changes, Sweden c. 1900, Business History Conference 2014 Annual Meeting, Frankfurt am Main, Germany March 13-14, 2014.

Lilja, K. and Bäcklund, D., Working-class saving in Sweden, 1880-1914, Ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober 2013.

Bäcklund, D. and Lilja, K., Saving behaviors for old age in 19th and early 20th century Sweden, Economic and Business Historical Society, 38th Annual Conference, May 23-25, 2013, Baltimore.

Bäcklund, D. and Lilja, K., Something put aside? Working-class saving in Sweden, 1880-1914, with a brief view over the development up to 1938, the Sound Economic History Workshop, May 19-20 2012, Tampere.

Bäcklund, D. and Lilja, K., To depend on one’s children or to depend on oneself: saving behaviors for old-age in 19th and early 20th century Sweden, ESSHC, Glasgow 11-14 of April 2012.

Bäcklund, D. and Lilja, K., To navigate the family economy during a life-time, Workshop Asset management of Households in Europe, 1300-1800, 18th of January 2012, Center for Global Economy, Utrecht University

Bäcklund, D. and Lilja, K., Änkor och änkemän. Förmögenhet och förekomst av barn 1820-25 och 1900-05, Historikermötet i Göteborg 5-7 maj 2011.

Bäcklund, D. and Lilja, K., Children and the wealth of widowed, The European Social Science History Conference in Ghent 13-16 April 2010.

Lilja, K., Working-class saving in the late 19th and early 20th century Sweden, XVth World Economic History Congress, Utrecht, August 3-7, 2009.

Bäcklund, D. and Lilja, K., Att använda barnen som säkerhet inför ålderdomen, Svenska ekonomisk-historiska mötet i Uppsala 5-7 mars 2009.

Lilja, K., Murhem, S. and Ulväng, G., Reglering av auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen, Svenska Historikermötet i Lund 24-26 april 2008.

Lilja, K., Murhem, S. and Ulväng, G., Second-hand furniture fashion. Auction consumption of furniture in Sweden 1690-1850, The European Social Science History Conference in Lisbon; Portugal, 26 February - 1 March 2008.

Lilja, K., Murhem, S. and Ulväng, G., Handel med möbler på auktioner i Stockholm och Enköping med omgivningar, 1750-1900. Övergångar mellan historiska handelsformer i Skandinavien under modern tid, Handelshistoriska nätverkets symposium, Uppsala 7–8 februari 2008.

Lilja, K. and Bäcklund, D., Förmögenhet och hushållens livscykel i 1800-talets Falun. Ekonomisk-historiska mötet i Stockholm 12-14 oktober 2007.

Håkansson, E., Larsson, M. and Lilja, K., Institutional settings and risk management i Swedish banking during the early 20th century, The 11th Annual Conference of the European Business History Association, Geneva 13 - 15 September 2007.

Falting, L., Petersson, T. and Lilja, K., Deposit and Lending Strategies of the early Swedish Savings Banks, The 11th Annual Conference of the European Business History Association, Geneva 13 - 15 September 2007.

Lilja, K., Kvinnor som ekonomiska aktörer under 1800-talet, Kvinnor som aktörer under tidigmodern tid, Umeå 16-18 mars 2007. Arrangerad av professor Marja Taussi Sjöberg.

Lilja, K., Murhem, S. and Ulväng, G., Auktionerna som könskodade marknader, Sveriges kvinno- och genushistoriker konferens, Uppsala 26-27 okt. 2006.

Lilja, K., Murhem, S. and Ulväng, G., The Forgotten Consumption. The role of auctions in relation to the transformation of society in the 18th and 19th century, Eight International Conference on Urban History, Stockholm 30 aug.– 2 sep. 2006.

Lilja, K., Murhem, S. and Ulväng, G., Auktionshandeln i stad och på landsbygd, Varudistribution och marknadsintegrering på randen till industrisamhället, 8-9 februari 2006, Göteborgs universitet.

Lilja, K., Murhem, S. and Ulväng, G., The Forgotten Consumption, Restless Interiors, workshop på Victoria and Albert Museum, London 2 nov. 2005.

Lilja, K., Murhem, S. and Ulväng, G., Kvinnors konsumtion på en andrahandsmarknad, Svenska Historikermötet 22-24 april 2005 i Uppsala.

Lilja, K., Murhem, S. and Ulväng, G., Den glömda konsumtionen. Auktionshandel under 1700- och 1800-talen, Svenska Historikermötet 22-24 april 2005 i Uppsala.

Hellgren, H. and Lilja, K., Pioneers on the Capital Arena, Thirteenth International Economic Historical World Conference, Buenos Aires 2002.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Kristina Lilja

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin