Hans Kronning

Professor emer. i romanska språk, ssk. franska vid Institutionen för moderna språk; Romanska språk

Telefon:
018-471 25 30
E-post:
Hans.Kronning@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
enligt överenskommelse
Akademiska meriter:
FD, doc., prof. i franska 00

Kort presentation

Professor emeritus i romanska språk, särskilt franska. Hans Kronnings forskning ägnas främst modalitet, evidentialitet och konditionalitet i franska, men även i andra romanska språk (italienska, spanska, katalanska, portugisiska), ur ett semantiskt, pragmatiskt, variationslingvistiskt (och ofta komparativt) perspektiv. Den ägnas också åt att utveckla en modal teori för språklig polyfoni. Vice ständig sekreterare i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (2018-2023).

Nyckelord

 • condicionalidad
 • conditionality
 • conditionnalité
 • condizionalità
 • contrastive linguistics
 • espagnol
 • español
 • evidencialidad
 • evidentiality
 • evidenzialità
 • expresividad
 • expressivity
 • expressività
 • expressivité
 • francese
 • francés
 • français
 • french
 • italian
 • italiano
 • italien
 • langues romanes
 • lenguas romances
 • lingue romanze
 • linguistic polyphony
 • linguistica contrastiva
 • linguistique contrastive
 • lingüística contrastiva
 • marcel proust
 • marie ndiaye
 • modality
 • modalità
 • modalité
 • polifonia linguistica
 • polifonía lingüística
 • polyphonie linguistique
 • pragmatica
 • pragmatics
 • pragmática
 • romance languages
 • semantica
 • semantics
 • semántica
 • spagnolo
 • spanish
 • swedish language
 • traductologie
 • traductología
 • traduttologia
 • translation studies
 • variación diacrónica
 • variación diafásica
 • variación diatópica
 • variation
 • variation diachronique
 • variation diaphasique
 • variation diatopique
 • variazione diachronica
 • variazione diafasica
 • variazione diatopica
 • évidentialité

Biografi

 1. Under utgivning/In press/À paraître
 2. Kort CV på svenska
 3. CV en français
 4. https://www.researchgate.net/profile/Hans_Kronning
 5. https://uppsala.academia.edu/HansKronning
 6. https://www.cairn.info/publications-de-Kronning-Hans--45398.htm

1. UNDER UTGIVNING/IN PRESS/À PARAÎTRE

KRONNING, H., "Conditionnalité et expressivité. L’imparfait de l’indicatif contrefactuel en français, en italien et en espagnol. Aspects sémantiques et variationnels", Conférence plénière au XXIXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Copenhague 2019. Actes édités sous la direction de Lene Schøsler et Juhani Härmä avec la collaboration de Jan Lindschouw. Publicerad 2021. Preprint på https://www.researchgate.net/profile/Hans_Kronning

KRONNING, H., Constructions conditionnelles et discours rapporté. L’expression de l’attitude épistémique du locuteur dans les constructions conditionnelles rapportées en discours indirect (libre) au passé en français, en italien et en espagnol, ms, 143 pp., 2007.

2. KORT CV PÅ SVENSKA [EN FRANÇAIS CI-DESSOUS]

 • Hans Kronning är född den 7 maj 1953 i Stockholm. Föräldrar: Överläkare Eric Kronning och Ingrid Kronning (född Nordlund).
 • Slutbetyg från treårigt gymnasium, humanistisk linje, vid Nordanåskolan i Skellefteå 1972
 • Inskriven vid Uppsala universitet 1973.
 • Fil. kand. vid Uppsala universitet 1977.
 • Ämneslärarexamen (franska, svenska) vid Göteborgs universitet 1978.
 • Fil. dr i romanska språk 1994 vid Uppsala universitet.
 • Docent i romanska språk 1998 vid Uppsala universitet.
 • Förste amanuens 1979-1986 vid Uppsala universitet.
 • Tf universitetsadjunkt i franska 1981-1982 vid Uppsala universitet.
 • Assistent 1985-1987 vid Uppsala universitet.
 • Doktorand 1986-1990 vid Uppsala universitet.
 • Tf högskoleadjunkt i franska 1990-1991 vid Uppsala universitet.
 • Tf högskolelektor i franska 1992-1993 vid Uppsala universitet.
 • Tf universitetslektor i franska 1993-1996 vid Uppsala universitet.
 • Forskarassistent i romanska språk, ssk romansk språkvetenskap 1996-1999 vid Uppsala universitet.
 • Universitetslektor i franska 1996-2000 vid Uppsala universitet.
 • Professor i franska 2000-2008 vid Uppsala universitet.
 • Gästforskare vid det franska vetenskapsrådet (C.N.R.S.) med placering vid universitetet i Caen, Frankrike, 1991-1992.
 • Ordförande i Språkvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsnämnd, ht 2000-vt 2002.
 • Stf prefekt vid Romanska institutionen ht 2001-vt 2002.
 • Ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2005-2011.
 • Ansvarig för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Modalitet, tempus och evidentialitet: konditionalis i modern franska, 2002-2004.
 • Forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien, 2005-2008. Tjänsten tillsatt av Kungl. Vitterhetsakademien och Svenska akademien med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 • Ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 2001.
 • Medlem av den vetenskapliga kommittén (och/eller organisationskommittén) för internationella kongresser (exempel): Prédication, assertion, information (Uppsala 1996), The International Cognitive Linguistics Conference, (Stockholm 1999), La médiation : marquages en langue et discours (Rouen 2000), Colloque international sur la temporalité verbale, les aspects, les modes et la modalité, Chronos 7 (Antwerpen 2006), Colloque international sur la notion de prise en charge (Antwerpen 2007), Les modalités du discours (Uppsala 2007), Dialogisme : langue, discours (Montpellier 2010), A contrario – De l’antonymie à la réfutation. Colloque international (Caen 2010), Modalité et médiation épistémiques (Uppsala 2010), Colloque international inter-langues « Les Modalités » (Rouen 2011), Argumentation, modalités et relations de discours (Uppsala 2011), Rapporter et être rapporté(e) : une affaire de genre(s) ? (Stockholm 2012), En commémoration d'Alf Lombard (Stockholm 2012), Parler les langues romanes/Parlare le lingue romanze/Hablar las lenguas romances/Falando línguas românicas GSCP (Stockholm & Uppsala 2014), Språk och värld (Stockholm 2015), XI Congresso degli italianisti scandinavi (Falun 2016), The Pragmatics of Negation: Aspects of Communication (Stockholm 2017), Chronos 13 : International Conference on Time, Aspect, Modality and Evidentiality (Neuchâtel 2018), XXIXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR) (Köpenhamn 2019), Verb and Context (Alicante/Alacant 2021), Description de l'oral et méthodes d'analyse en linguistique : perspectives nouvelles. Hommage à Claire-Blance Benveniste (1935-2010) (Nancy 2021), La postmodalité et les cycles de vie des expressions modales (Caen 2022), 8e Congrès Mondial de Linguistique Française (Orléans 2022), Chronos 15 (Toulouse 2024).
 • Ledamot av redaktionskommittén eller den vetenskapliga kommittén bl.a. för Belgian Journal of Linguistics (Benjamins), SCOLIA Sciences Cognitives, Linguistique, Intelligence Artificielle, Strasbourg, Lexique, Lille (Presses universitaires du Septentrion), Travaux de linguistique, Bruxelles (Duculot), Cahiers de praxématique, Montpellier, Oxford Studies on Time in Language and Thought (Oxford University Press), Recherches Linguistiques, Metz (Centre d’Étude Linguistique des Textes et des Discours), Études linguistiques et textuelles (Université de Lorraine). Diverse referee-uppdrag, bl.a. för Langue française (Larousse/Armand Colin), Journal of French Languages studies (Oxford University Press), Languages in Contrast (Benjamins), Revue de Sémantique et de Pragmatique (Orléans), Syntaxe & Sémantique (Caen), Studii de lingvistica (Oradea, Rumänien), Språk och stil. Tidskrift för svensk språkvetenskap (Uppsala), Folia Linguistica (De Gruyter), Benjamins, Peter Lang, Travaux du Cercle Belge de Linguistique, Bergen Language and Linguistics Studies, Le discours et la langue (L'Harmattan), Corela. Cognition, représentation, langage (https://journals.openedition.org/corela/), Sciences pour la communication (Peter Lang), Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics, Pragmatics (John Benjamins), Studia Neophilologica (Taylor & Francis), Revue nordique des études francophones (Stockholm), Journal of Linguistics (Cambridge).
 • Sakkunnig för externa forskningsfinansiärer: Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Vetenskapsrådet (VR), The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT), Swiss National Science Foundation (SNS), Kungl. Vitterhetsakademien (KVHAA, senast 2022), Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
 • Gäst- och plenarföreläsningar bl.a. i Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö [Sverige]; Helsinfors [Finland]; Köpenhamn (bl.a. plenarföreläsning vid XXIXe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, 2019, kommer att publiceras i Acta, preprint på https://www.researchgate.net/profile/Hans_Kronning), Aarhus, Odense, Roskilde [Danmark]; Bergen [Norge]; Paris (Paris III - Sorbonne Nouvelle, Paris IV - Sorbonne, Paris X, Lacito, CNRS), Caen, Rouen [Frankrike]; Neuchâtel, Fribourg [Schweiz]; Pavia [Italien]; Madrid, Alicante [Spanien].
 • Opponent, ledamot av betygsnämnd, docenturnämnd, habilitationsnämnd: Uppsala, Stockholm, Göteborg, Växjö [Sverige], Bergen [Norge], Paris (Sorbonne Paris IV, Sorbonne Nouvelle Paris III) [Frankrike]. Discipliner: fransk, spansk, italiensk, romansk, latinsk, engelsk, tysk, svensk, nordisk, finsk-ugrisk, iransk och allmän språkvetenskap; fransk, spansk och amerikansk litteraturvetenskap.
 • Värd för följande hedersdoktorer vid Uppsala universitet: Oswald Ducrot [Paris], Georges Kleiber [Strasbourg], Marc Wilmet [Bryssel], Michele Prandi [Genua], Laurent Gosselin [Rouen].
 • Thuréus-priset, historisk-arkeologiska klassen, för år 2006, utdelat av Kungl. Vetenskaps-Societeten för ”framstående forskningar rörande franskans modalsemantik, epistemiska uttryck och evidentialitet”.
 • Ledamot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, 2007-
 • Professor i romanska språk, särskilt franska 2008 vid Uppsala universitet
 • Arbetande ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2008.
 • Ordförande för den filologiska avdelningen av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och vice ordförande, sedan ordförande, för hela Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 2009-2011.
 • Suppleant och sedan ledamot av styrelsen för Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 2011-2022.
 • Editor för Studia Romanica Upsaliensia, Acta Universitatis Upsaliensis, 2009-2023, http://acta.mamutweb.com/Shop/List/-Studia-Romanica-Upsaliensia-ISSN-0562-3022/73/1
 • Utnämnd till Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 2010.
 • Ledamot och vice ordförande i Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp, 2011-2014.
 • Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för språkvetenskap, 2012
 • Tillägnad festskrift 2013: Modalité, évidentialité et autres friandises langagières. Mélanges offerts à Hans Kronning à l'occasion de ses soixante ans (Norén, C., Jonasson, K., Nølke, H. & Svensson, M., éds), Bern: Peter Lang 2013
 • Vald till ledamot i Förvaltningsutskottet i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, 2018-2023.
 • Vice ständig sekreterare i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, 2018-2023.
 • Tilldelad Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens förtjänstmedalj i guld för sin "synnerligen värdefulla medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och förtjänstfulla insatser som Akademiens vice ständige sekreterare", 2024.
 • Vald till Vice Preses för 2024-2025 och Preses för 2025-2026 i Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

3. CV EN FRANÇAIS

 • Né le 7 mai 1953 à Stockholm
 • Licencié ès lettres (langue et littérature françaises, littérature comparée, langues scandinaves, linguistique générale, italien, espagnol) à l’Université d’Uppsala en 1977.
 • Maître-assistant de linguistique française à l’Université d’Uppsala en 1979.
 • Chercheur associé au laboratoire de linguistique E.L.S.A.P (C.N.R.S, Université de Caen) 1991-1992.
 • Maître de Conférence de linguistique française à l’Université d’Uppsala en 1993.
 • Docteur ès lettres (langues romanes) à l’Université d’Uppsala en 1994.
 • Habilitation (langues romanes) à l’Université d’Uppsala en 1998.
 • Professeur (linguistique française) à l’Université d’Uppsala en 2000.
 • Président de la commission des études doctorales de la Faculté des Langues à l’Université d’Uppsala 2000-2002.
 • Vice-directeur de l’Institut des langues romanes de l’Université d’Uppsala 2001-2002.
 • Membre de la Société Royale des Lettres d’Uppsala en 2001.
 • Responsable du projet de recherche Modalité, temps et médiation épistémique : le conditionnel en français moderne, financé par le Conseil scientifique de Suède 2002-2004.
 • Chercheur à l’Académie Royale Suédoise des Belles-Lettres, de l’Histoire et des Antiquités en 2005. Responsable du projet Vers une grammaire des marqueurs épistémiques en français.
 • Membre du comité scientifique (et/ou du comité d'organisation) de colloques et congrès internationaux : Prédication, assertion, information (Uppsala 1996), The International Cognitive Linguistics Conference, (Stockholm 1999), La médiation : marquages en langue et discours (Rouen 2000), Colloque international sur la temporalité verbale, les aspects, les modes et la modalité, Chronos 7 (Antwerpen 2006) och Colloque international sur la notion de prise en charge (Antwerpen 2007), Les modalités du discours (Uppsala 2007), Dialogisme : langue, discours (Montpellier 2010), A contrario – De l’antonymie à la réfutation. Colloque international (Caen 2010), Colloque international inter-langues « Les Modalités » (Rouen 2011), Rapporter et être rapporté(e) : une affaire de genre(s) ? (Stockholm 2012), En commémoration d'Alf Lombard (Stockholm 2012), Parler les langues romanes/Parlare le lingue romanze/Hablar las lenguas romances/Falando línguas românicas GSCP (Stockholm & Uppsala 2014), Språk och värld (Stockholm 2015), XI Congresso degli italianisti scandinavi (Falun 2016), The Pragmatics of Negation: Aspects of Communication (Stockholm 2017), Chronos 13 : International Conference on Time, Aspect, Modality and Evidentiality (Neuchâtel 2018), XXIXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR) (Copenhague 2019), Verb and Context (Alicante/Alacant 2021), Description de l'oral et méthodes d'analyse en linguistique : perspectives nouvelles. Hommage à Claire-Blance Benveniste (1935-2010) (Nancy 2021), La postmodalité et les cycles de vie des expressions modales (Caen 2022), 8e Congrès Mondial de Linguistique Française (Orléans 2022), Chronos 15 (Toulouse 2024).
 • Membre du comité de rédaction/de lecture de SCOLIA Sciences cognitives, Linguistique, Intelligence Artificielle (Strasbourg), Lexique (Lille), Travaux de linguistique (Duculot, Bruxelles), Cahiers de praxématique, (Montpellier), Belgian Journal of Linguistics (John Benjamins), Oxford Studies on Time in Language and Thought (Oxford University Press), Recherches Linguistiques (Centre d’Étude Linguistique des Textes et des Discours, Metz), Études linguistiques et textuelles (Université de Lorraine). Évaluateur également pour (entre autres) Langue française (Larousse/Armand Colin), Journal of French Languages studies (Oxford University Press), Languages in Contrast (Benjamins), Revue de Sémantique et de Pragmatique (Orléans), Syntaxe & Sémantique (Caen), Studii de lingvistica (Oradea, Roumanie), Språk och stil. Tidskrift för svensk språkvetenskap (Uppsala), Folia Linguistica (De Gruyter), Benjamins, Peter Lang, Travaux du Cercle Belge de Linguistique, Bergen Language and Linguistics Studies, Le discours et la langue (L'Harmattan), Corela. Cognition, représentation, langage (https://journals.openedition.org/corela/), Sciences pour la communication (Peter Lang), Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics, Pragmatics (John Benjamins), Studia Neophilologica (Taylor & Francis), Revue nordique des études francophones (Stockholm), Journal of Linguistics (Cambridge).
 • Conférences invitées ou plénières, entre autres, à Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö [Suède] ; à Helsinki [Finlande] ; à Copenhague (inter alia, conférence plénière au XXIXe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, 2019, prépublication à https://www.researchgate.net/profile/Hans_Kronning) , Aarhus, Odense, Roskilde [Danemark] ; à Bergen [Norvège] ; à Paris (Paris III - Sorbonne Nouvelle, Paris IV - Sorbonne, Paris X, Lacito, CNRS), à Caen, à Rouen [France] ; à Neuchâtel, à Fribourg [Suisse] ; à Pavia [Italie] ; à Madrid, à Alicante [Espagne].
 • Rapporteur critique, membre de jury de thèse et d'habilitation : Uppsala, Stockholm, Göteborg, Växjö [Suède], Bergen [Norvège], Paris (Sorbonne Paris IV, Sorbonne Nouvelle Paris III) [France]. Disciplines: linguistique française, espagnole, italienne, romane, latine, anglaise, allemande, suédoise, scandinave, finno-ougrienne, iranienne et générale (sciences du langage) ; littérature française, espagnole et américaine.
 • Spécialiste consulté pour l'évaluation de projets de recherche par les organismes et agences de financement externe de la recherche suivants: Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Vetenskapsrådet (VR), The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT), Swiss National Science Foundation (SNS), Kungl. Vitterhetsakademien (KVHAA), Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
 • Hôte des docteurs honoris causa suivants de l'Université d'Uppsala : Oswald Ducrot [Paris], Georges Kleiber [Strasbourg], Marc Wilmet [Bruxelles], Michele Prandi [Gênes], Laurent Gosselin [Rouen].
 • Prix Thuréus, décerné par la Société Royale des Sciences (Suède) en 2006.
 • Membre de la Société Royale des Sciences (Suède) en 2007.
 • Professeur titulaire de la chaire de linguistique française et romane à l'Université d'Uppsala en 2008.
 • Membre de l’Académie Royale Suédoise des Belles-Lettres, de l’Histoire et des Antiquités en 2008.
 • Éditeur de Studia Romanica Upsaliensis, Acta Universitatis Upsaliensis, 2009-2023, http://acta.mamutweb.com/Shop/List/-Studia-Romanica-Upsaliensia-ISSN-0562-3022/73/1
 • Promu Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques en 2010.
 • Vice-président de la Commission de recrutement de la Faculté des langues de l'Université d'Uppsala, 2011-2014.
 • Membre de la Commission pour les Sciences du langage de Vetenskapsrådet (le CNRS suédois), 2012
 • Hommages en 2013: Modalité, évidentialité et autres friandises langagières. Mélanges offerts à Hans Kronning à l'occasion de ses soixante ans (Norén, C., Jonasson, K., Nølke, H. & Svensson, M., éds), Berne: Peter Lang 2013.
 • Vice-Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale Suédoise de Belles-Lettres, de l'Histoire et des Antiquités, 2018-2023.
 • Attribué la médaille du mérite en or par l'Académie Royale Suédoise de Belles-Lettres, de l'Histoire et des Antiquités, 2024.
 • Élu Vice-Président (2024-2025) et Président (2025-2026) de la Société Royale des Sciences (Suède).

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Hans Kronning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin