Mats Larsson

Professor emeritus vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Mats.Larsson@ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

Biografi

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Present position

Professor in Economic History

Head of Uppsala Centre for Business History since 2008

Research Interests

I have since my PhD-exam in 1986 primarily concentrated my research to the fields of financial and business history. Among my special research interests are the regulation of financial markets and the development of the Swedish insurance market. Another area of prime interest is the development Swedish industry in the 20th century, and especially the establishment of Big Business in Sweden. In this project I cooperate with scholars from six other European countries.

Teaching experiences

I have taught on all levels of economic history, the major part on basic courses. I have supervised 16 doctoral students to the completion of their dissertations, and I am currently supervising 6.

Research Projects

2010 Trademarks in fashion industry (The Ridderstad research foundation).

2008 The development of the Swedish media sector after World War Two (The Ridderstad research foundation).

2007 Big Business in the Post World War II Era (Handelsbanken Research Foundations)

2007 Regime Changes on the Swedish Credit Market after the Second World War. Organisations and Institutions. (Handelsbanken Research Foundations).

2006 Pensionsgaranti – a part of Swedens Social Security System (The mutual insurance company Pensionsgaranti).

2005 The economic development of Swedish commercial banking – a long term perspective (Handelsbanken Research Foundations).

2004 The Development of Big Business in Sweden.

2003 The Sock Producer – Åke Wiberg, entrepreneur and politician (The Åke Wiberg Foundation).

2003 Mobilisation of Domestic Financial Resources: Banking and Microcredit in Eastern and Southern Africa (SIDA).

2001 Failures in Swedish Business Enterprises in the 1980s and 90s (The Nödfor Research Foundation).

2000 Insurance and the Swedish Model (The Swedish Research Council).

1996 The Bonnier Group in the history of Swedish Media (The Bonnier Group, The Ridderstad Foundation).

1994 Development of Early Banking Markets: the Swedish Case (The Savings Banks Research Foundation).

Selected Publications

Textbooks and chapter in textbook
Företagsfinansiering – utmaningar i tid och rum. SNS-förlag Stockholm, to be published March 2011. (With Larsson M /ed/, Broberg, O., Francke, L., Furusten, K, Jungerhem, S., Lindgren, H. & Petersson, T.)

Från Spinning Jenny till IT. En teknisk ekonomisk fördjupning i historia. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1997.

Människans vägar 2. Från imperialismen till våra dagar (the Swedish parts). Lärobok för gymnasiet. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1994.

En svensk ekonomisk historia 1850-1985. SNS Förlag, Stockholm 1991, 1993.

Risktagandets gränser. Utvecklingen av det svenska bankväsendet 1850-1980. Från Thunman C.G. & Eriksson K. (ed.) Bankmarknader i förvandling. Lund 1990 (with Håkan Lindgren).

Books and larger scientic reports
FPG i näringslivets tjänst 1960-2009. Stockholm, to be published March 2011.

Åke Wiberg. Entreprenör och politiker. Atlantis, Stockholm 2007.

Den svenska försäkringsmodellens uppgång och fall. Svenska Försäkringsföreningens Förlag, Stockholm 2005 (with Mikael Lönnborg and Sven-Erik Svärd).

Å&Å – Drömfabriken, från fiction till fakta. Bonniers en mediefamilj. Albert Bonnier Förlag, Stockholm 2003.

Staten, finansmarknaden och Stadshypotek. In: Sjögren, H., Bladh M., Eriksson P. & Larsson M. I takt och otakt med tiden. Stadshypotek mellan marknad och politik. Ekerlids Förlag, Stockholm 2002.

Bonniers – en mediefamilj. Förlag, konglomerat och mediekoncern 1953-1990. Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2001.

Staten och kapitalet - det svenska finansiella systemet under 1900-talet. SNS Förlag, Stockholm 1998.

Hasselfors under fyra sekel, boken om företaget Hasselfors. Hasselfors 1995. (with Ragnar Boman and Sten-Ove Petersson).

Vägen till och från bankkrisen. Svenska banksystemets förändring 1969-1994. Carlssons Förlag, Stockholm 1995. (with Hans Sjögren) .

Staten som bankägare - från Jordbrukarbanken till Nordbanken. SNS Occasional Paper no 35. 1992 (with Gunnar Eliasson)

Den reglerade marknaden - svenskt försäkringsväsende 1850-1913. SNS Occasional Paper no 23 1991.

Arbete och lön vid Bredsjö bruk. En studie av löneprinciper och lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828-1905. Acta Universitatis Upsalienses 1986.

Chapters in books
Två snilleföretags patentstrategier runt förra sekelskiftet. In: Patent och pirater. Patentstrategier och varumärken under 100 år. Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm 2010 (with Fredrik Tell).

The History of Insurance Companies in Sweden 1855-2005. In: Encuentro Internacional Sobre la Historia del Seguro (An international history of insurance). Madrid 2010.

The State and the Financial System. In: Ögren, A. /ed/, The Swedish Financial Revolution. Palgrave Macmillan, New York 2010.

Magazines on Foreign Markets: The Internationalisation of the Bonnier Magazine Group. In Wedlen, L., Sahlin, K. & Grafström, M. /eds/ Exploring the Worlds of Mercury and Minerva, Essays for Lars Engwall. Uppsala 2009.

Den svenska fiansmarknaden i ett långsiktigt perspektiv. Från Grip G. /ed/ Folksam 100 år. Stockholm 2009 (with Mikael Lönnborg).

Samverkan och konkurrens inom svensk försäkring. Från Grip G. /ed/ Folksam 100 år. Stockholm 2009 (with Mikael Lönnborg).

Рост и прибыли шведского и финского бизнеса вХХв (Growth and Profits of Swedish and Finnish Large Business during the 20th century). In: Зкономическая история ежегодник. Moskva 2008 (with Riitta Hjerppe)

Stockholm som centrum för medie- och informationssamhället. In: Lindgren, H. & Petersson, T. /red/, Tillväxt & tradition. Perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia. Stockholmia förlag, Stockholm 2008.

Long-term ownership and ownership strategies in family firms: The case of Bonniers 1950-1990. In: Fellman S., Kuusterä, A. & Vaara, E. /eds/ Historical Perspective on Corporate Governance. Reflections on Ownership, Participation and Different Modes of Organizing. The Finnish Society of Science and Letters. Helsinki 2008 (twith Daniel Nyberg).

Entrepreneurship and ownership. The long-term viability of the Swedish Bonnier and Wallenberg family business groups. Från Fellman, S., Iversen M. J., Sjögren, H. & Thue , L. Creating Nordic Capitalism. Palgrave macmillan. New York 2008 (with Håkan Lindgren and Daniel Nyberg).

Keskinäinen vakuutustoiminta ruotsin vakuutusmallissa. I: Arju Suomi /ed/, Keskinäisyys – näkökulmia omistaja-asiakkuuteen. Edita Publishing OY, Helsinki, 2007 (with Mikael Lönnborg).

Banks, Financial Market and the Swedish State During the Second World War. Basel under puiblication 2011, (with Peter Hedberg).

Succession och nätverk. Bonnierföretagen i media och industri 1952-1990. In: Hasselberg, Y & Petersson, T. (eds.), "Bäste Broder!" Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Gidlunds 2006.

Storföretagande och industrikoncentration. In: Isacson M. & Morell M. (eds.) Industrialismens tid. Ekonomisk-historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år. SNS Förlag, Stockholm, 2002.

Entreprenörskap och förvaltning – ledarskap i Bonnierföretagen. In: Henrekson, M. Larsson, M. & Sjögren, H. (eds.) Entrepreneurship in Business and Research. Essays in Honour of Håkan Lindgren. EHF, Institute For Research in Economic History, Stockholm 2001.

Entrepreneurship, Active Ownership and Succession Strategies: The long term viability of the Swedish Bonnier and Wallenberg Family Business Groups. In: Poutziouris, P. (ed.) Tradition or Entrepreneurship in the New Economy. Academic Research Forum Proceedings, Manchester Business School. Manchester 2000 ((with Daniel Nyberg and Håkan Lindgren).

Från idé till verklighet - jordbrukskasserörelsen i omvandling. In: Aléx P., Ottosson J. & Wikström B. (ed.) Mellan stat och marknad - ett sekel av kooperation. Kooperativ årsbok, Stockholm 1999.

Overcoming institutional barriers - financial networks in Sweden 1910-1990. In: Cassis Y., Feldman G.D. & Olsson U. The Evolution of Financial Institutions and Markets in Twentieth-century Europe. Scolar Press, London, 1995.

Infrastruktur - Investeringar och finansieringsvägar. In: Sjögren H. (ed.) Obligationsmarknaden. SNS Förlag, Stockholm 1993.

Banking in the Nordic Countries 1850-1992. In: Europäische Bankengeschichte. Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main, 1993.

Chapter 2 Statligt företagsägande - framväxten and Chapter 7 Från Post- och Kreditbanken till Nordbanken. In: Anell B. et al. Staten som ägare. SNS Förlag, Stockholm, 1992. (with Gunnar Eliasson)

Industrialiseringens sekel. In: Sveriges Industri, Industriförbundet, Stockholm, 1992. (with Ulf Olsson)

Government subsidy or internal restructuring? - Swedish commercial banks during the crises years of the 1920s. In: Cottrel P.L., Lindgren H. & Teichova A. (eds.) European Industry and Banking Between the Wars. Leicester University Press, 1992.

State, Banks and Industry in Sweden, with som References to the Scandinavian Countries. In: James H., Lindgren H. & Teichova A. (eds.) The Role of Banks in the Interwar Economy. Cambridge University Press, 1991.

The Political Economy of Banking. Retail Banking and Corporate Finance in Sweden 1850-1939. In: Cassis Y. (ed.) Finance and Financiers in the 19th and 20th Century Europe. Cambridge University Press, 1991. (with Håkan Lindgren).

The Lost Market. Sweden´s Trade with Eastern Europe 1975-1984. In: Ullenhag K. (ed.) Hundred Flowers Bloom, Essays in Honour of Bo Gustafsson. Uppsala, 1991.

Articles in Journals
Preparing for a Revolution: Some Remarks on the Development of the Early Swedish Banking System. Wiener Zeitschrift zur geschichte der neuzeit. Hefte 1/2009. (with Tom Petersson)

Pensionssystem i brytningstid – den svenska tjänstepensionsdebatten under 1950-talet. Nordisk Försäkringstidskrift no 1/2009.

Ömsesidig försäkringsverksamhet i den svenska försäkringsmodellen. Nordisk försäkringstidskrift no 1/2007 (with Mikael Lönnborg).

Staten och den privata försäkringen. Framtider no 2/2006 (with Mikael Lönnborg).

Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra världskriget. Nordisk Försäkringstidskrift nr 4/2005 (with Mikael Lönnborg and Sven-Erik Svärd).

Stålkrisen ur flera perspektiv. Recension av Jan-Erik Pettersson, "Från Kris till Kris" and "Svensk stålindustri under efterkrigstiden". Historisk tidskrift nr 1/1990

Sparandet som historiskt problemområde och nationalekonomisk teori. Historisk tidskrift nr 3/1989.

Bulgariens ekonomiska reformer. Administrativ förändring eller verklig omvandling? Nordisk Öst-forum nr 3-4/1988

Fackföreningsrörelsen och stålkrisen. Recension av Bengt Berglund, "Kampen om Jobben". Historisk tidskrift nr 3/1988.

Working papers and reports
Forskaren och arkiven. In: Klockhoff, D., Larsson, M., Latva-koivisto P., Linday Natt och Dag, M., Litzing, S. & Staunstrup, P. När arkiven flyttar hemifrån – Outsourcing och entreprenad av arkivverksamhet. Dokument & arkiv nr 2. Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivets Arkivråd, Stockholm 2001.

Bankkriser i Sverige - en utvecklingsmodell. In: Larsson M., Lönnborg-Andersson M., Jungerhem S. & Lundh G. Institutioner och organisationer på den svenska bankmarknaden. Erfarenheter från bankkrisen. Uppsala Papers in Financial History no 8 1996/97.

Aktörer, marknader och regleringar. Sveriges finansiella system under 1900-talet. Uppsala Papers in Financial History no 1, 1993.

Inflation, deflation och finansiella kriser. Pecvina, skrifter utgivna av Kungl. Myntkabinettet. Stockholm. Nr 4, 1993.

Från välfärdsstat till krisekonomi. Nordisk kontakt, tema, välfärd, arbete nr 3 1993.Nordiska Rådet, Stockholm.

Bofors and the Swedish Armament Industry 1875-1939. European University Institute Florence. Colloquium Papers 1991.

Public Banking as a Social Democratic Policy. "The Network of Financial Capital". Uppsala Papers in Economic History no 9/1990.

"Svenskt bankväsende under mellankrigstiden" och "Statligt stöd eller eller självsanering. Sveriges affärsbanker under 1920-talets ekonomiska kris". In: Abrahamsen O., Larsson M. & Nordvik H.W. Norsk og svensk bankvesen under mellomkrigstidens krise. Noras rapport nr 11/1990.

Public Control of Commercial Banks and their Activities - The Swedish Example 1910-1970. Uppsala Papers in Economic History no 2/1989.

Släkten Kempe och det industriella genombrottet i Sverige. Historiska nyheter nr 42/1988.

Datorer och datoranvändning i Sovjetunionen. Timbro rapporter nr 5, juni 1986

CV

Education
1986, PhD Economic History, Uppsala University.

1975, Phil Cand, major in Economic History, Uppsala University.

Academic Positions, Appointments and Networks
From 2011 member of the research council for Handelsbanken Research Foundations (Jan Wallander and Tom Hedelius stiftelse).

2005-2010, Member of the research council of the SYLFF foundation at Uppsala University
2005-2007, Director of Graduate Studies, Department of Economic History, Uppsala University.

2003-2005, Member of the Board of Trustees at The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

2001, Professor in economic history, Department of Economic History, Uppsala University.

2000-2005, Member of the Preparatory committe for economic sciences, The Bank of Sweden Tercentenary Foundation. Chairman at the Preparatory committee 2003-2005.

1999-2002, Guest Professor in Business Studies, Department of Business Studies, Uppsala University.

1999-2000, Member of the Preparatory committe for economic sciences, Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences (HSFR):

1997-1999, Member of the official commission for Jewish assets in Sweden during the Second World War.

1997, Professor in Economic History, especially the history of local societies, Uppsala University and the University College of Dalarna.

1995-96, Director of Undergraduate Studies, Department of Economic History, Uppsala University.

1993-2007 Chief editor of Uppsala Papers in Financial History

1992, March, Guest Lecturer, University of Exeter, Department of Economic and Social History.

1992, Docent/Associate professor, Department of Economic History, Uppsala University.

1989, May-June, Guest Researcher and Cambridge University.

1987-96, Researcher and lecturer, Department of Economic History, Uppsala University.

Academic Awards
1992, Uppsala University, Best teacher of the year.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin