De ska forska om tidiga insatser inom socialtjänsten

grupporträtt på forskargruppen utanför Engelska parken

Fr v: Johan Fagerberg, Maritha Jacobson, Sofia Lindh, Siv-Britt Björktomta, Eva Randell, Katarina Alexius, Katarina Gustafson, Pia Tham och Hassan Sharif. (På bilden saknas Amir Rostami, Michael Tärnfalk och Stephen Lucas.) Foto: Emma Wallskog

Vilka metoder fungerar för att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa, till exempel inom socialtjänsten eller i skolan? Det är temat för ett nytt, tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet.

– Syftet är att forskare, praktiker och brukare i samverkan etablerar en långsiktig modell för kunskaps- och metodutveckling med fokus på socialtjänstens förebyggande och tidiga insatser, säger Pia Tham, professor vid institutionen för socialt arbete, som leder programmet.

Det handlar om praktiknära forskning inom fyra delprojekt, nämligen förebyggande arbete och tidiga insatser

  • för föräldrar med spädbarn
  • för elever i grundskolan
  • mot barn- och ungdomsbrottslighet,
  • avseende hedersrelaterat våld.

Sex år framåt

Det nystartade forskningsprogrammet finansieras av Forte i sex år framåt, med ett anslag på 23,8 miljoner kronor. Merparten av forskningen kommer att bedrivas vid den nybildade institutionen för socialt arbete (ISA) vid Uppsala universitet.

– Vi får möjlighet att utveckla vår forskning inom socialt arbete och dessutom inom ett område som är högaktuellt idag och en viktig samhällsfråga. Vi är nybildad institution så för oss betyder det extra mycket, säger Pia Tham.

porträtt av Pia Tham

Pia Tham, professor vid institutionen för socialt arbete. Foto: Emma Wallskog

Forskningsprogrammet är ett samarbete med institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi och institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet samt högskolan i Gävle.

Forskningen kommer att ske i nära samarbete med socialtjänsten i Uppsala och bygger på intervjuer och etnografiska studier.

– För att kunna arbeta framgångsrikt med de samhällsutmaningar vi står inför idag krävs samverkan mellan olika aktörer. Socialtjänsten kan inte stå ensam. Dessutom krävs förebyggande och tidiga insatser, innan problemen hunnit växa sig stora, säger Pia Tham.

På plats ute i verksamheten

Tanken är att forskarna ska vara på plats ute i verksamheten och hjälpa till att utveckla metoder och följa upp vad som fungerar, genom att prata med barnen, ungdomarna och deras föräldrar. Behovet är stort av forskning inom det här området, konstaterar hon.

– Inom socialt arbete har insatser för barn och unga varit ett prioriterat område. Dock har fokus ofta funnits på insatser i ett senare skede. Det finns inte lika mycket forskning kring vad man kan göra för att förebygga eller tidigt bryta en negativ utveckling för barn och unga.

Till stor del handlar det om att vinna föräldrarnas förtroende och att skapa bra relationer, oavsett om insatserna sker på BVC, i skolan eller inom socialtjänsten.

– Socialt arbete handlar väldigt mycket om att skapa relationer och samarbeten så att man tillsammans med föräldrarna drar åt samma håll.

Överföra kunskapen

Forskningsprogrammet handlar också om hur kunskapen från forskningen kan överföras och implementeras till dem som jobbar med barn och ungdomar.

– Vi kommer att kontinuerligt återföra till verksamheten det vi lär oss i de fyra delprojekten, till exempel med föreläsningar och workshops, säger Pia Tham.

Annica Hulth

Tidiga insatser för barn och unga

Projektets namn: ”What works? Att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa. Kunskaps- och metodutveckling i samverkan med socialtjänst, skola, polis, BVC och brukare.”

Bedrivs genom programbidrag från Forte åren 2024–2029, med ett anslag på 23, 8 miljoner kronor.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin