Remissvar 2022

Remissvar Uppsala universitet 2022-12-20: Yttrande om Förslag till bildande av naturreservatet Brajdgatskogen (511-2365-2017) (pdf) Pdf, 269 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-12-15: Yttrande om Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 (M2022/01830) (pdf) Pdf, 230 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-12-15: Yttrande om Näringslivets klimatomställning PM2022:10 (pdf) Pdf, 209 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-12-06: Yttrande om Remiss av SOU 2022:44 Kreativa Sverige! (pdf) Pdf, 345 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-09: Yttrande om bekämpning av översvämningsmygg under 2023–2025, genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® i Nedre Dalälvsområdet (NV-06507-22). (pdf) Pdf, 182 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-29: Yttrande om bekämpning av översvämningsmygg under 2023 genomspridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® i Forshaga kommun (NV-08544-22) (pdf) Pdf, 156 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-15: Sveriges medlemskap i Nato Ds 2022:242022:24 (pdf) Pdf, 277 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-08: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG, COM(2022)338 final (pdf). Pdf, 161 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-08: Förslag till beslut och skötselplan till bildande av naturreservatet Hamrar, Bunge socken (pdf) Pdf, 210 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-11-01: Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35) (pdf).

Remissvar Uppsala universitet 2022-10-25: Yttrande - Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå (pdf) Pdf, 173 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-10-25: Beslut- Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå (pdf) Pdf, 517 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-10-18: Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden (pdf) Pdf, 166 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-09-27: Vägen till ökad tillgänglighet – Pdf, 331 kB.
delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (pdf) Pdf, 331 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-09-13: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet (pdf) Pdf, 316 kB.

Remissvar Uppsala universitet 2022-05-03: Förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet. (pdf) Pdf, 184 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin