Algebra och vektorgeometri

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Matematik D

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten

  • uppvisa säkerhet i räkning med rationella och reella tal, behärska potens- och logaritmlagarna, kunna räkna med polynom och lösa enkla algebraiska ekvationer;
  • kunna räkna med komplexa tal;
  • känna till och kunna räkna med de elementära funktionerna;
  • kunna använda sig av vektorer och vektorräkning;
  • kunna lösa linjära ekvationssystem;
  • kunna räkna med matriser;
  • översätta problem från relevanta tillämpningsområden till för matematisk behandling lämplig form;
  • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Elementära funktioner: polynom, potens-, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner. Potens- och logaritmlagar, trigonometriska formler. Lösning av enkla algebraiska ekvationer.

Komplexa tal på grundform och polär form, geometrisk tolkning. Andragradsekvationer och binomiska ekvationer med komplexa koefficienter.

Vektorer i planet och rummet, vektorräkning, skalär- och vektorprodukt. Räta linjer och plan.

Avståndsberäkning.

Linjära ekvationssystem: Gausselimination, total- och koefficientmatris.

Matriser: matriskalkyl, matrisinvers. Determinanter av ordning 2 och 3. Egenvärden och egenvektorer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Baskurs i matematik och Linjär algebra och geometri.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin