Kosmologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA209

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA209
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Kandidatexamen varav matematik 20 p/30 hp och fysik 40 p/60 hp eller motsvarande förkunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

* redogöra för den teoretiska basen för vår moderna kosmologiska världsbild, innefattande uppkomsten och utvecklingen av universum från Big Bang till tidig galaxbildning

* redogöra för de senaste observationella resultaten inom kosmologisk forskning och kunna ge en översikt av aktuella kosmologiska problemställningar

Innehåll

Universums expansion och Hubbles lag. Den kosmologiska principen. Begränsningar hos Newtons mekanik och den speciella relativitetsteorin. Den allmänna relativitetsteorin och ekvivalensprincipen. Metriken för krökta rum/krökt rumtid. Svarta hål. Homogena och isotropa universa. Robertson-Walkers metrik. Kosmologisk rödförskjutning. Friedmannmodellerna. Big Bang. Termodynamiken i det tidiga universum. Inflationsmodellen. Tidiga fluktuationer och deras tillväxt. Den kosmiska bakgrundsstrålningen. Tidig nukleosyntes och kosmokronologi. Materie-innehållet i universum. Mörk materia. Bestämningen av de kosmologiska parametrarna. Alternativa kosmologier till Big Bang.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, observationsövning och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas vid kursens slut, motsvarande 7 hp. Godkända laborationer, motsvarande 1,5 hp och inlämningsuppgifter, motsvarande 1,5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin