Examensarbete i engelska C

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2006
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Behörighetskrav

Baskurs Engelska A och fortsättningskurs Engelska B.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kompetens att genomföra en självständig undersökning och redovisning av ett begränsat ämne inom engelskspråkig litteraturvetenskap, engelsk språkvetenskap eller amerikansk, alternativt brittisk, samhällskunskap och historia.

Dessutom ska studenten

- kunna anlägga ett analytiskt arbetssätt

- ha grundläggande kännedom om formalia vid vetenskapligt skrivande

- självständigt kunna formulera och avgränsa en problemställning, samt välja passande primärkällor

- kunna söka vetenskaplig litteratur

- kunna kritiskt värdera såväl primärmaterial som sekundärkällor

- ha insikter i ett valt ämnesområde och kritiska frågeställningar inom detta område

- ha kännedom om vissa litteraturvetenskapliga alternativt språkvetenskapliga teorier eller samhällsvetenskapliga analysmetoder

- kunna behandla en avgränsad frågeställning i en uppsats, på god engelska, med beaktande av vetenskaplig metod och vedertagna principer för utformningen

- kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner och genomföra presentationer av det egna arbetet

- kunna självständigt genomföra en opposition på ett examensarbete

- kunna självständigt genomföra ett försvar av det egna examensarbetet

- kunna presentera sina forskningsresultat på ett klart, strukturerat sätt

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Kursen har fyra alternativa inriktningar: amerikansk litteratur, engelsk litteratur, engelsk språkvetenskap samt amerikansk och/eller brittisk samhällskunskap och historia.

Undervisning

Delkursen ger en allmän bakgrund till ett givet ämnesområde inom någon av huvudinriktningarna, samt behandlar relevanta frågor rörande vetenskapligt skrivande och metod, enskilt eller i grupp.

Ämnesval inom ämnesområdet, som kan variera från termin till termin, sker i samråd mellan studenten och läraren/handledaren.

Exempel på ämnesområden

med amerikansk eller engelsk litteraturvetenskaplig inriktning:

litteraturkritiska, litteraturhistoriska, litteratursociologiska och litteraturpedagogiska problem;

med språkvetenskaplig inriktning:

valda problem inom fonologi, grammatik, variationsanalys, språkhistoria, språksociologi, textlingvistik, vokabulär, namnforskning, översättning, språkpedagogik, språkmetodik;

med samhällsvetenskaplig inriktning:

valda problem inom det amerikanska och/eller brittiska samhället.

I undantagsfall kan, efter samråd med läraren/handledaren, ämne utanför de givna områdena accepteras. Efter ämnesvalet vidtar individuell handledning av examensarbetet. Examensarbetet ventileras i normalfallet vid ett seminarium, där en eller flera studenter har till uppgift att lägga fram synpunkter på arbetet.

Handledning ges under den termin man är förstagångsregistrerad och i viss mån under nästkommande termin. Därefter kan ingen ytterligare handledning påräknas.

Examination

Examinationen avser produktionen och försvaret av ett examensarbete omfattande en undersökning av ett begränsat problem inom amerikansk eller engelsk litteraturvetenskap, engelsk språkvetenskap eller amerikansk och/eller engelsk samhällskunskap och historia som redovisas på engelska i en uppsats med tillämpning av vedertagna principer för utformningen. Omfånget ska vara omkring 20 A4-sidor. Därutöver ska varje student genomföra en oppositionsuppgift.

Vid bedömning av examensarbetet tas hänsyn till, i första hand, studentens förmåga att självständigt bearbeta ett problemområde och systematiskt redovisa arbetets förutsättningar, uppläggning, genomförande och resultat och, i andra hand, arbetets utformning vad gäller uppfyllande av formella kriterier och språkriktighetskrav. Arbete som bedöms med betyget väl godkänd ska uppfylla högt ställda såväl vetenskapliga som språkliga krav på ett väl utfört arbete.

Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

En student som underkänts två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

För tillträde till avancerad nivå gäller att studenten ska ha uppnått minst resultatet godkänd på Examensarbete Engelska C samt på fortsättningskurs Engelska C3 eller därmed jämförbar kurs. Vidare gäller att examensarbetets inriktning ska motsvara den valda inriktningen av den avancerade nivån. I annat fall ska studenten ha godkänts för ytterligare minst 7,5 högskolepoäng inom delkurs på C-nivå med motsvarande inriktning. För ämnesfördjupning till masterexamen krävs ytterligare 120 högskolepoäng på avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurs Engelska C1 eller Engelska HS5.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin