Nationalekonomi C: Examensarbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE770

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE770
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2007
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Nationalekonomi A och B 40 p/60 hp. Statistik 10 p/15 hp.

Mål

Examensarbetet/uppsatsarbetet är avsett att ge övning i att självständigt och kritiskt analysera olika ekonomiska problem med utnyttjande av tillgänglig vetenskaplig metodik och de kunskaper som erhållits från övriga kurser, samt i att klart disponera och formulera en redovisning av analysresultaten.

Undervisning

Undervisningen består av dels handledning med planeringsseminarium och mellanseminarium, dels en avslutande seminarieserie.

Deltagande i dessa seminarier är obligatoriskt.

Vidare ingår ett metodseminarium i inledningen till uppsatsarbetet och individuell handledning.

Examination

Kursen examineras genom författande av en uppsats, som skall behandlas på ett seminarium med i förväg utsedda opponenter. Kursen förutsätter aktivt deltagande i ett antal obligatoriska seminarier med framläggande av uppsats, opposition etc.

Betygsgraderna är underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För att slutbetyg skall erhållas krävs att en omarbetad version inlämnas till handledaren, där hänsyn tagits till de synpunkter som framförts vid slutseminariet.

Ytterligare ett krav för att slutbetyg skall erhållas är att varje student måste sända in sin uppsats via mail till granskningsföretaget Urkund. Detta för att undanröja alla misstankar om plagiat.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges enligt högskoleförordning gällande före 1 juli 2007. Kursen ges för sista gången läsåret 07/08.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin