Kurdiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B och En B eller lägst C-språk B/steg 3

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

redogöra för språkvetenskapens elementära fackterminologi

redogöra för språkvetenskapens uppdelning i områdena fonologi, morfologi, syntax och semantik

redogöra för begreppen kongruensböjning, stark och svag böjning,

deklination, konjugation och komparation

i svensk text identifiera ordklasser och satsdelar

i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud-

och bisatser samt klassificera bisatser

redogöra för kurdiska språkets utbredning och dialektindelning samt språkets ställning inom

de iranska och indoeuropeiska språken

beskriva huvuddragen i sydkurdiskans ortografi (skriftsystem – modifierad arabisk skrift), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning

använda ett reversibelt transkriptionssystem för den sydkurdiska skriften

översätta enkla meningar från svenska till sydkurdiska och vice versa

skriva i arabisk skrift en elementär text som läses upp

ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild

på sydkurdiska aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, yrkesbeteckningar, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi

idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen

läsa elementära texter på sydkurdiska med begripligt uttal

ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära sydkurdiska texter

läsa enkla sydkurdiska skönlitterära texter i normal hastighet med begripligt uttal

översätta enkla sydkurdiska skönlitterära texter till svenska

analysera två moderna sydkurdiska texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i

diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och

frågan om nationalspråk

beskriva grunddragen i Kurdistans äldre historia

redogöra för den politiska utvecklingen i Kurdistan efter 1500-talet fram till modern tid

redogöra för den religiösa situationen i Kurdistan

redogöra för islams grundläggande troslära och historia

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter 1 (sydkurdiska)

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (sydkurdiska)

Delkurs 3: Grammatik och texter 2 (sydkurdiska)

Delkurs 4: Kurdistans sociopolitiska historia samt religioner i Kurdistan

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser första terminens studier inom ämnesområdet kurdiska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 90 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övergångsbestämmelser

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin