Ungerska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5UN004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5UN004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2006
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1982-04-23 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Behörighetskrav

Minst 15 p/22,5 hp från baskurs Ungerska A, vari skall ingå delkurs 1 (Grammatik) och delkurs 2 (Språkfärdighet).

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i grammatik, ökade praktiska färdigheter i ungerska samt ökade kunskaper om den ungerska litteraturen, kulturen och de ungerska samhällsförhållandena.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa sina kunskaper i formlära och i verbrektion

- förstå sammanhängande enklare tal i normal hastighet

- initiera, genomföra och avsluta enkla samtal på ungerska

- förstå och analysera olika typer av texter på ungerska med hjälp av adekvata hjälpmedel

- ha fördjupade kunskaper i ungersk litteraturhistoria

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Grammatik, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av satsläran med tonvikt på verbrektion och användning av modus. Analys av elementärsatser.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

- tillämpa sina kunskaper i formlära inom syntaxen

- använda inhämtade kunskaperna i verbrektion i praktiken

- använda modus i sammansatta satser

- analysera elementärsater

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett avslutande skriftlig prov.

Delkurs 2. Språkfärdighet, 7,5 hp

Under kursen övas aktiv användning av det under baskursen inhämtade ordförrådet och de grammatiska kunskaperna i både skrift och tal. Ordförrådet utökas ytterligare och under grammatik kursen inhämtade kunskaper övas. Studenterna får göra kortare självständiga referat och enklare översättningar till och från ungerska.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

- tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik

- hålla kortare presentationer över något vardagligt tema

- förstå sammanhängande enklare tal i normal hastighet

- initiera, genomföra och avsluta enkla samtal på ungerska

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett avslutande skriftligt prov.

Delkurs 3. Färdighetsträning med textanalys 7,5 hp

Delkursen innehåller intensiva studier av ca 50 sidor text av olika karaktär. Under kursens gång övas översättning samt dialoger och enklare referat. Det inom A-kursen förvärvade ordförrådet byggs på.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

- förstå och analysera olika typer av texter på ungerska med hjälp av adekvata hjälpmedel

- översättta till svenska olika typer av texter på ungerska med hjälp av adekvata hjälpmedel

- använda de inhämtade ordförrådet i dialoger eller olika kortare referat

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning eller genom ett avslutande prov.

Delkurs 4. Ungersk skönlitteratur 1, 7,5 hp

Delkursen innehåller en översikt av den moderna ungerska skönlitteraturen från 1800-talet till våra dagar. Under kursen läses 1000 s. ungersk skönlitteratur i översättning eller original. Ca 20 sidor skönlitterär text på ungerska, mestaldes dikter, analyseras.

Efter avslutad delkurs skall studenten:

- ha fördjupade kunskaper i ungersk litteraturhistoria

- ha fördjupade kunskaper i ungersk skönlitteratur

- kunna analysera enlare skönlitterära texter språkligt

- kunna använda relevanta lexika och handböcker

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett skriftlig redogörelse.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta erhållits på delkurser om minst 22,5 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser andra terminens studier i ungerska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 60 högskolepoäng (Ungerska C och D) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 högskolepoäng (Ungerska E) varav ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin