Tillämpad systemanalys

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1RT242

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1RT242
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
System i teknik och samhälle G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Matematik 20 p/30 hp. Sannolikhetsteori MN1, Beräkningsvetenskap NVI samt Programmeringsteknik MN1.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • förstå och översiktligt redogöra för de grundläggande delarna i ett systemanalytiskt projekt, från problemformulering, via modellkonstruktion, validering och problemlösning, till resultatutvärdering, resultatpresentation och implementering
  • formulera matematiska modeller av verkliga problem i kontinuerlig och diskret tid
  • utföra datorsimuleringar av modellerna med aktuella simuleringsprogram, samt analysera resultaten med relevanta statiskiska metoder
  • formulera optimeringsproblem och lösa linjärprogrammeringsproblem med Simplexmetoden samt med lämplig optimeringsprogramvara, utföra känslighetsanalys med hjälp av Simplextablå, och arbeta med både primala och duala formuleringar av linjärprogrammeringsproblem
  • formulera och lösa optimeringsproblem med hjälp av Dynamisk Programmering
  • formulera och lösa beslutsproblem med hjälp av beslutsträd

Innehåll

Det systemanalytiska arbetssättet för modellbaserad problemlösning, innefattande problemformulering, modellkonstruktion, validering, problemlösning och resultatutvärdering. Speciellt betonas arbetet med att hitta lämplig lösningsteknik till praktiska problemställningar i arbetslivet. Olika systemanalytiska och operationsanalytiska metoder. Optimeringsmetoder beskrivs utgående från olika praktiska problemställningar som resursallokering, produktionsplanering, transport- och flödesproblem. I första hand behandlas formuleringen av linjära problem och en introduktion ges till simplexmetoden. Grundläggande principer och tillämpningar. Tidssekvensering. Tidsstyrd, händelsestyrd och pseudoparallell simulering. Statistiska metoder, bl.a. pseudoslumptalsgenerering, variansreduktion och känslighetsanalys.

Inlämningsuppgifter:

1. Simulering av händelsemodeller.

2. Modellering och simulering av tidskontinuerliga modeller.

3. Optimering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner samt frivilliga uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin