Jämförande indoeuropeisk språkforskning D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JS401

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JS401
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-02-15. Kursen motsvarar den tidigare kursen Jämförande indoeuropeisk språkforskning D.

Behörighetskrav

30 hp i Jämförande indoeuropeisk språkforskning C.

Mål

Utbildningen syftar till att ge kunskaper i ytterligare ett indoeuropeiskt fornspråk samt dess historia och förhistoria, för att vidga basen för de komparativa studierna, fördjupade kunskaper i den komparativa jämförande indoeuropeiska språkforskningens metod samt viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- redogöra för det valda ie. språkets / de valda språkens särdragen och plats inom de ie. språken

- behärska grunddragen av det valda språkets / de valda språkens fonologiska system samt grundläggande flexions- och ordbildningsmorfologi

- ha grundläggande kännedom om det valda språkets / de valda språkens syntax

- beskriva förändringarna som skett mellan det rekonstruerade grundspråket (protoindoeuropeiska) och det valda språket / de valda språken både på det fonologiska, det morfologiska och det syntaktiska planet

- översätta (med lexikon) enkla texter från det valda språket / de valda språken till svenska på en rimlig stilnivå

- beskriva huvuddragen av det valda språkets / de valda språkens fonemsystem, flexionsmorfologi och ordbildning och deras respektive semantiska innebörd samt grundläggande syntax med användning av språkvetenskaplig terminologi

- författa en kandidatuppsats (15 hp) över en speciellt studerad fråga och därvid

o med viss grad av självständighet genomföra en studie utifrån en forskningsanknuten frågeställning

o planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter

o utifrån litteratursökning och -studier ge en översikt över forskningsläget vad gäller denna frågeställning

o skriftligen presentera resultatet av denna studie i en akademiskt välstrukturerad uppsats, med en för professionella syften väl utformad språkbehandling

o följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser

o muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

o bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå utifrån vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

Innehåll

Innehåll och uppläggning

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1. Fördjupningskurs 15 hp

Med hänsyn tagen till vilka kurser det ges undervisning i den aktuella terminen väljer studenten i samråd med examinator antingen två tidigare inte lästa, något utökade, valfria delkurser eller upprättas en individuell kurs.

Som valfria delkurser kan väljas en språkhistorisk introduktion i ett indoeuropeiskt fornspråk som tidigare inte lästs alternativt en fördjupningskurs i ett tidigare läst indoeuropeiskt fornspråk. Kunskaperna kan inhämtas genom deltagande i kurs som ges vid annan språkinstitution.

Delkurs 2 Kandidatuppsats, 15 hp

En uppsats, som behandlar något ämne inom Jämförande ie. språkforskning, författas och diskuteras vid ett seminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Specialkursens uppsats förväntas visa en elementär förmåga att föra en vetenskaplig diskussion. Betygsättning sker efter bl.a. förmåga till vetenskaplig framställning, grad av självständighet och försvar.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier inom huvudområdet indologi och ger den fördjupning en filosofie kandidatexamen kräver, inklusive en kandidatuppsats om 15 hp

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin