Statistik för ekonomer A8

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2ST087

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2ST087
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2007
Ansvarig institution
Statistiska institutionen

Behörighetskrav

Ma C, Sh A

Mål

Efter avslutad kurs skall en student :

- ha kunskaper om grundläggande begrepp och synsätt i statistiken

- besitta grundläggande teoretiska kunskaper i sannolikhetslära och inferens som ligger till grund för de metoder som tillämpas inom statistiken

- äga förmåga att tillämpa några statistiska metoder för insamling, bearbetning och analys av kvantitativa och kvalitativa data, särskilt sådana med anknytning till ekonomens och samhällsvetarens verksamhetsfält

- kunna kritiskt granska undersökningsrapporter och slutsatser baserade på statistiska data

- skriftligt och muntligt kunna redovisa resultat av genomförda statistiska undersökningar

- kunna använda något standardprogram för datorbearbetning av statistiska data.

Innehåll

Grafiska deskriptiva metoder och numeriska deskriptiva mått. Datainsamling och urvalsmetoder. Elementär sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar. Portföljanalys. Analys av samband mellan variabler. Samplingsfördelningar. Introduktion till estimation. Introduktion till parametrisk och icke-parametrisk hypotesprövning.

Undervisning

Undervisning ges i form av plenarföreläsningar samt lektionsundervisning och datorintroduktion i mindre grupper. Sammanlagt ges undervisning 6-10 timmar per vecka.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels genom redovisning skriftligt och muntligt av ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter, så kallade laborationer. De betyg som kan ges på en kurs är: icke godkänd, godkänd respektive väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen kan läsas som fristående kurs eller som kurs ingående i Ekonomprogrammet.

Kursen kan inte ingå i en examen där kursen, A4, Grundläggande statistik ingår.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin