Vetenskapsteori för samhällsvetare

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EH406

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2EH406
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Ekonomisk historia A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 mars 2007
Ansvarig institution
Ekonomisk-historiska institutionen

Allmänt

Denna kurs är en obligatorisk färdighetskurs inom masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten;

  • kunna diskutera och redogöra för kunskapsteoretiska problem i relation till samhällsvetenskaplig begreppsbildning och metodologi.
  • kunna översiktligt redogöra för den vetenskapsteoretiska idétraditionen inom samhällsvetenskapen.
  • kunna gör en kritisk analys av olika huvudområdens vetenskapsteoretiska grundförutsättningar.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering i kunskaps- och vetenskapsteori. Föreläsningarna är tänkta att ge en djupare förståelse av kunskapsteoretiska frågor och problem som är fundamentala för modern samhällsvetenskaplig begreppsbildning och metodkonstruktion Kursen avser att, på basis av denna förståelse, ge studenterna förutsättningar för att kunna diskutera och kommunicera över ämnesgränser och vetenskapstraditioner.

Till seminarierna läses klassiska och nutida originaltexter ifrån olika teoretiska traditioner, såsom t.ex. positivism, kritisk rationalism, fenomenologi, hermeneutik, poststrukturalism, feminism och social konstruktivism. Med denna bakgrund ges de studerande tillfälle att systematiskt reflektera över det egna forskningsfältet i ett större filosofiskt, historiskt och vetenskapsteoretiskt sammanhang. Med texterna som underlag diskuteras frågor av typen: Vad är ett vetenskapligt faktum? Vad avses med begrepp som kunskap och objektivitet? Hur ser förhållandet mellan vetenskap och värderingar ut inom samhällsvetenskapen? Vari består samhällsvetenskapernas eventuella egenart?

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektionsundervisning, gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande. Graderade betyg ges på kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin