Kemisk termodynamik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB300

Kod
1KB300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2003
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Flervariabelanalys, 5 hp och Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för innehållet i och resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna
 • resonera kring sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsekvationer och tillståndsändringar
 • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typer av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
 • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter
 • beräkna termodynamiska storheter ur spektroskopiska data samt resonera kring hur statistiska överväganden på molekylär nivå hänger samman med jämviktsegenskaperna för ett makroskopiskt system
 • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
 • resonera kring hur kursinnehållet har betydelse för människa och miljö
 • Innehåll

  Termodynamikens huvudsatser; entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter; blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt; Boltzmanns fördelningslag, ensembler och tillståndssummor; laboratoriemetodik. Numeriska beräkningar av termodynamiska egenskaper.

  Undervisning

  Föreläsningar, lektioner och laborationer.

  Examination

  Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationer och projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin