Fördjupningskurs i fysik - projektkurs

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA565

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA565
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 april 2008
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav 75 hp i fysik

Mål

Studenten skall genom ett inriktningsspecifikt projektarbete kunna visa hur tidigare kunskaper inom fysikämnet kombineras för att konstruera och utvärdera experimentella mätningar och/eller teoretiska beräkningar/simuleringar samt kunna kommunicera sina resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Kursinnehåll specificeras i samråd med programsamordnare och studievägledare med hänvisning till en viss inriktning i masterprogrammet i fysik.

Undervisning

Självstudier och projektarbete. I detta kan ingå att inhämta kunskaper från andra ämnens kurser.

Examination

Skriftlig och muntlig examination av projektet utförd av programsamordnare och ämnesrepresentant.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin