Yt- och kolloidkemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB303

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB303
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Kemiska principer I, 10 hp, Kemiska principer II, 5 hp och Kemiska ämnens struktur och funktion, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för fasrelationer och fasstruktur för självassocierande kolloidala system
  • redogöra för termodynamiska, elektrostatiska och mekaniska aspekter på kolloidala lösningars stabilitet
  • genomföra beräkningar på system där ytspänning, ytadsorption och intermolekylär växelverkan ingår som viktiga komponenter
  • diskutera hur olika elektrokinetiska effekter uppkommer och utföra beräkningar av motsvarande egenskaper
  • dokumentera laborativt arbete samt skriftligt/muntligt kunna redogöra för och diskutera laborationernas innehåll och resultat
  • ge exempel på och beskriva hur kursmoment anknyter till verksamheter inom samhälle och näringsliv speciellt inom material- och läkemedelsområdet
  • beskriva sambanden mellan ytors/gränsytors reaktivitet och ytrelaterade faktorer som morfologi och existens av adsorbat.

Innehåll

Ytors termodynamik, ytspänning och ytadsorption. Kinetik och mekanismer för ytors tillväxt. Elektriska dubbelskikt och elektrokinetiska processer. Intermolekylära krafter, växelverkningar mellan kolloidala partiklar, DLVO-teori. Polymeradsorption och sterisk stabilisering. Självassocierande kolloidala system, fasrelationer och fasstruktur. Tekniska tillämpningar av ytkemiska- och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, demonstrationer och laborationer

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller vid kursens slut. Skriftliga prov motsvarar 6 hp. Laborationerna och tillhörande genomgångar och redovisningar motsvarar 4 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet på det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin