Klimat och landskap

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE111

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE111
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 60 p/90 hp inom området geovetenskap alternativt 60 p/90 hp inom området fysik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande kursen Klimatvariationer 5 hp.

Mål

Efter genomförd kurs skall studerande kunna

  • redovisa en översiktlig förståelse av jordens globala och regionala klimat
  • redovisa en djupare förståelse av interaktioner mellan klimat och landskapdynamik i sammanhanget globala klimatförändringar
  • redovisa grundläggande kunskap om de globala klimatssystemets kopplingar mellan olika regioner, som El Nino och monsunernas dynamik
  • redovisa grundläggande kunskap om landanvändning och klimat i tropiska områden
  • redovisa grundläggande kunskap om upvärmning av polarområdena och hur detta påverkar utbredningen av permafrostområdena
  • redovisa grundläggande kunskap om landskapets respons och koppling till det globala klimatet.

Innehåll

Regionala klimatsystem på Jorden. Regionala klimatkopplingen till landskapsdynamik och mänsklig aktivitet. Det dynamiska landskap-klimatsystemet och global förändring. Lokala dynamiken i energiutbytet mellan jordyta och atmosfär.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fältarbete och självständiga arbeten. Kritisk analysis och granskning av litteratur, skriftlig och muntlig presentation av resultat från andras studier och från egna data.

Examination

Prov anordnas i slutet av kursen. Del av examination i form av uppsatsarbeten och seminarieprestationer. För att kursen skall bedömas med betyget 3,4 eller 5 fordras att seminarier och övningar bedömts godkänt. Examinationen är uppdelad på tentamen 6 hp och obligatoriska moment 4 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin