Kosmologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA209

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA209
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav matematik 30 hp och fysik 60 hp eller motsvarande förkunskaper

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

* redogöra för den teoretiska basen för vår moderna kosmologiska världsbild, innefattande uppkomsten och utvecklingen av universum från Big Bang till tidig galaxbildning

* redogöra för de senaste observationella resultaten inom kosmologisk forskning och kunna ge en översikt av aktuella kosmologiska problemställningar

Innehåll

Universums expansion och Hubbles lag. Den kosmologiska principen. Begränsningar hos Newtons mekanik och den speciella relativitetsteorin. Den allmänna relativitetsteorin och ekvivalensprincipen. Metriken för krökta rum/krökt rumtid. Svarta hål. Homogena och isotropa universa. Robertson-Walkers metrik. Kosmologisk rödförskjutning. Friedmannmodellerna. Big Bang. Termodynamiken i det tidiga universum. Inflationsmodellen. Tidiga fluktuationer och deras tillväxt. Den kosmiska bakgrundsstrålningen. Tidig nukleosyntes och kosmokronologi. Materie-innehållet i universum. Mörk materia. Bestämningen av de kosmologiska parametrarna. Alternativa kosmologier till Big Bang.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och laboration.

Examination

Godkända seminarier motsvarande 4,5 hp. Godkända inlämningsuppgifter motsvarande 1,5 hp, laboration motsvarande 1 hp, samt skriftlig och muntlig redovisning av litteraturuppgift motsvarande 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin