Läkemedelsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK029

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK029
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk kemi A1N, Farmaci A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté, 6 december 2007
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Behörighetskrav

Antagen till magisterprogrammet i läkemedelsutveckling. För apotekarprogrammet krävs 100 p/150 hp inom programmet inklusive kurser i läkemedelskemi, galenisk farmaci och farmakokinetik. För civilingenjörsprogrammet i kemiteknik gäller minst 80 p/120 hp inklusive kurser i läkemedelskemi, galenisk farmaci och farmakokinetik. För fristående kurs krävs Farmacie kandidat examen 120 p/180 hp inklusive kurser i läkemedelskemi, galenisk farmaci och farmakokinetik.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- Beskriva och motivera olika discipliners betydelse och roll i olika faser av läkemedelsutvecklingen.

-Granska och värdera prekliniska och kliniska läkemedelsstudier med övergripande förståelse för syfte, val av tillvägagångssätt, resultat, konklusioner och betydelse.

-Förklara vetenskapliga, etiska och marknadsmässiga hänsynstaganden av vikt i läkemedelsutvecklingen.

-Genomföra sökningar i databaser för att ta fram information relevant vid utvecklingen av ett nytt läkemedel.

-Redogöra för beslutspunkter i läkemedelsutvecklingen

-Förklara hur metoder för förutsägelser används för att ta tidiga beslut i läkemedelsutvecklingen.

Innehåll

Kursen behandlar de olika faserna i läkemedelsutveckling; Identifiering och validering av målmolekyl (target), identifiering och optimering av aktiv substans, ADME-Tox-profilering, in vivo och in vitro farmakologi, formulering, biomarkörer och sjukdomsmodeller, kliniska prövningar, registreringsprocessen, kommersialisering.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, muntliga och skriftliga redovisningar, workshops, diskussionsseminarier samt självstudier av litteratur. Vissa moment kan komma att ges på engelska.

Obligatoriska moment:

Kursstart, workshops och litteraturarbete

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, godkänt prov (provkod) och godkänt resultat på litteraturarbetet (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska när den ges för utbytesstudenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin