Numerisk modellering av atmosfären

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME406

Kod
1ME406
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inkl. 35 hp matematik och 35 hp fysik.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande

- förstå hur atmosfärens rörelsesystem kan simuleras med hjälp av datormodeller

- kunskap om olika typer av modeller som används för att simulera vädret/atmosfären på olika skalor

- ha kunskap om och förstå inverkan av approximationer av atmosfärens fysik som görs i de olika modellerna

- kunna approximera rörelseekvationerna med olika numeriska metoder

- ha kunskap om olika numeriska metoder som används i numeriska modeller

- ha kunskap om metoder att värdera resultatet från en numerisk vädermodell

Innehåll

Numeriska approximationer av olika termer i rörelseekvationen. Finita differenser, finita element metoden, spektrala metoder. Olika numeriska modeller (högre ordningens modeller, LES, DNS m.fl.) och vad som karaktäriserar dem. Olika gridstrukturer. Parametrisering av olika processer.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer och/eller hemuppgifter

Examination

Skriftlig examination

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin