Kvantmekanik och kemisk bindning I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB501

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB501
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 maj 2008
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Linjär algebra, En- och flervariabel analys, Mekanik I.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

- tillämpa kvantmekanikens grundläggande principer och begrepp på modellproblem av kemisk relevans;

- lösa Schrödingerekvationen för enkla modellsystem av betydelse inom molekylfysik och kemi;

- ge exempel på kvantmekaniska tillämpningar inom teknik och samhälle.

Innehåll

Motivation och bakgrund till kvantmekaniken och dess relevans inom kemin. Våg-partikel dualism..Schrödingerekvationen, vågfunktioner och sannolikhetstolkningen. Kvantmekanikens formalism. Heisenbergs osäkerhetsrelation. Tunnling i kemiska system. Frielektronmodellen och partikel i låda. Molekylvibrationer och den harmoniska oscillatorn. Rotationsspektra och rörelsemängdsmoment. Inledande om vibrations och rotationsspektroskopi. Väteatomen. Atomorbitaler och atomära övergångar. Spinn och det periodiska systemet. Störningsteori och variationsmetoden. Kvantmekanikens tillämpning i näringsliv och samhälle.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, experimentella och datorbaserade laborationer.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin