Tillämpad kurdiska - studier i kurdisktalande land

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD350

Kod
5KD350
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 april 2008
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Kurdiska A och minst 22,5 hp från Kurdiska B

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd minst kunna:

* läsa och översätta kurdiska skönlitterära texter

* översätta och redogöra för innehållet i kurdiska nyhetsartiklar från dagstidningar

* referera TV-sända nyhetssändningar på kurdiska

* föra en konversation på kurdiska med kurdiska modersmålstalare om aktuella händelser och samhällsförhållanden

* skriva brev och redogörelser på kurdiska

* redogöra för huvuddragen i Kurdistans geografi och administrativa indelning, samt kulturer och levnadssätt i landet.

Innehåll

Textläsning (sakprosa och skönlitteratur). Praktisk språkfärdighet. Arbete med förståelse av audiovisuella media (TV, radio). Brevskrivning. Faktastudier om samhällsförhållanden i olika delar av Kurdistan i samband med vistelse i något av de länder där språket talas.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen inhämtas företrädesvis vid en av institutionen för detta ändamål godkänd språkskola i irakiska Kurdistan. Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin