Franska C, självständigt arbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR039

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR039
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Franska A och minst 15 p/22,5 hp på Franska B 1, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk, litteratur

eller kultur och samhälle

- kunna formulera relevanta frågeställningar och problem

- kunna samla in, ordna och analysera ett relevant material

- kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till

primär- och sekundärlitteratur

- kunna på vårdad franska skriftligt presentera den genomförda

undersökningen

- kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Innehåll

Ett självständigt arbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad franska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

För fördjupning till filosofie kandidatexamen krävs avslutade kurser Franska A1 och Franska B1 samt ytterligare 15 högskolepoäng på C-nivån.

För fördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1), varav ett självständigt arbete om 15 hp och till filosofie masterexamen ytterligare 60 högskolepoäng (Romanska språk, Franska D1/D2 och Franska E), varav ett självständigt arbete om 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin