Materialkemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB210

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB210
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Fasta tillståndets kemi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • beskriva och förklara defekter med olika dimensionalitet i material samt kunna utföra jämviktsberäkningar för punktdefekter enligt Kröger-Vinks metod.
  • redogöra för samt tillämpa Ficks diffusionslagar och beskriva några diffusionsmekanismer
  • rita och tolka binära och ternära fasdiagram samt kunna beskriva sambandet mellan fasdiagrammets utseende och mikrostruktur.
  • förklara centrala begrepp i samband med fasomvandling i kristallina och amorfa system.
  • beskriva sambanden mellan struktur, bindningsförhållanden och egenskaper samt ange användningsområden för teknologiskt viktiga amorfa och kristallina materialsystem (enl. separat lista).
  • beskriva några tillverkningsmetoder för metalliska och keramiska material

Innehåll

Defektteori, diffusion, fasomvandlingar, ternära fasdiagram, samband mellan fasdiagram och mikrostruktur. Struktur och egenskaper hos teknologiskt viktiga kristallina och amorfa material. Syntesmetoder.

Laborationer: Metallografi, Fastfasdiffusion. Syntes och karakterisering av BaTiO3

Kommunikationsträningen är integrerad i materialinriktningens kurser. I denna kurs får studenten särskilt träna att:

- beskriva den teknologiska användningen av ett metalliskt legeringssystem.

- söka litteratur i vetenskapliga tidskrifter samt söka information på www.

- presentera arbetet muntligt och skriftligt.

- opponera på ett presenterat arbete.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut. För godkännande krävs även godkänd laborationskurs. Laborationskursen och kommunikationsträning är poängsatt till 2 poäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin