Planetsystemens fysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA226

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA226
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav matematik 20 p/30 hp och fysik 40 p/60 hp eller motsvarande förkunskaper.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • identifiera och förklara de fysikaliska och kemiska processer som styr planeternas uppbyggnad och utveckling, samt motsvarande för satellit- och ringsystem
  • redogöra för betydelsen av jämförande studier inom planetologin
  • förklara de mindre kropparnas natur, deras inbördes relationer och växelverkan med planeter och månar
  • redogöra för solsystemets uppkomst, dynamiska processer samt kollisionsprocesser i planetsystemet
  • värdera nya forskningsresultat rörande vårt solsystem som ett av många i Vintergatan, inklusive andra systems observerade egenskaper

Innehåll

Planetsystemens dynamik. Solsystemets uppkomst inklusive fysiken i ansamlingsskivor kring protostjärnor samt solnebulosans fysik och kemi. Meteoriter och deras vittnesbörd om solsystemets uppkomst och utveckling. Planetsystemets småkroppar. Planeternas och månarnas fysik. Satellit- och ringsystem kring jätteplaneterna. Planetatmosfärer. Magnetosfärer och strålningsbälten samt växelverkan med solvinden. Kollisionsprocesser i planetsystemet. Andra planetsystem och cirkumstellära skivor.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Godkända inlämningsuppgifter, motsvarande 6 hp och laborationer, motsvarande 4 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin