Vetenskaplig visualisering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD389

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD389
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2009
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Programmeringsteknik 5 hp och Beräkningsvetenskap 10 hp eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva dataflödet i ett visualiseringssystem,
  • redogöra för metoder som transformerar data och information till visuella representationer,
  • använda och programmera avancerad programvara för varierande visualiseringstekniker.

Innehåll

Diskreta modeller. Volymsrendering: raytracing, splatting, texturbaserad rendering. Konstruktion av isoytor. Konvertering av diskreta volymdata till polygonmodeller. Topologier för och förenkling av komplexa geometriska modeller. Visualiseringstekniker. Perceptionsrelaterade aspekter. Rendering av partiklar. Tillämpad visualisering. Kursen omfattar projektarbete som t.ex. programmering i VTK (Visualisation Toolkit).

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt laborationer och inlämningsuppgifter (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin