Freds- och konfliktkunskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FK009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 juni 2009
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Allmänt

Kursen kan ingå i Pol. mag.-programmet, Samhällsvetarprogrammet samt utnyttjas som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- redogöra för fred- och konfliktforskningens centrala frågeställningar och begrepp

- återge huvuddragen i några grundläggande teorier och modeller av konflikters uppkomst, utveckling och lösning

- redogöra för grundläggande mönster i konflikters uppkomst, utveckling, och lösning

- återge de väsentliga huvuddragen i utvecklingen och spridningen av väpnade konflikter i tid och rum inom och mellan stater efter 1945

- självständigt genomföra en grundläggande analys av en pågående väpnade konflikt

- förklara och empiriskt tillämpa freds- och konfliktforskningens centrala begrepp

- föreslå en teoretiskt förankrad lösning på en pågående väpnad konflikt

- i grupp tillsammans med andra studenter utveckla och beskriva ett konfliktscenario, samt teoretiskt och empiriskt motivera möjliga händelseutvecklingar

- självständigt söka och insamla information om väpnade konflikter

- värdera information om väpnade konflikter med hjälp av grundläggande källkritisk metod

- aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra kortare presentationer

Innehåll

Kursens syfte är att ge kunskap om freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar och begrepp, samt presentera forskningsresultat om uppkomst och lösning av konflikter och krig. Kursen syftar vidare till att öva förmågan att självständigt genomföra en konfliktanalys.

Kursen består av tre delar:

Moment 1. Introduktion till freds- och konfliktforskning (7,5 hp)

Moment 2. Konfliktanalys (7,5 hp)

Moment 3. Fred och säkerhet i det internationella systemet (15 hp)

Delkurs 1

Momentet ger en introduktion till freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar. Tolkningsramar introduceras liksom ett antal begrepp som syftar till att klarlägga konflikters uppkomst, utveckling och lösning.

Delkurs 2

I detta moment får varje deltagare analysera en valfri konflikt med utgångspunkt från begrepp och teorier som behandlats i tidigare moment. Analysen presenteras i form av en PM och ventileras i seminarieform. Momentet innehåller också träning i källkritisk metod.

Moment 3. Fred och säkerhet i det internationella systemet (15 hp)

I detta moment studeras säkerhet utifrån olika analysnivåer t.ex. nationell och global nivå. Olika definitioner av begreppet och den vidgade säkerhetsagendan analyseras. Tonvikt läggs vid olika teoretiska perspektiv från litteraturen om internationella relationer. Dessa används för att förklara aktörers säkerhetspolitiska strategier och agerande. I momentet genomförs även ett grupparbete där ett scenario av en pågående konflikt utarbetas med hjälp av teorier och begrepp som behandlas på momentet. Det skriftliga grupparbetet presenteras muntligen och ventileras i seminarieform.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Alla föreläsningar ges på engelska, medan studenterna själva väljer om de vill delta i seminarier på engelska eller svenska.

Examination

Examinationen sker huvudsakligen genom skriftliga tentamina och skriftliga inlämningsuppgifter (PM). Studenterna kan välja om de vill examineras på engelska eller svenska.

Två examinationstillfällen för varje examinationsuppgift ges vid varje kurstillfälle.

Betygen Underkänd, Godkänd, och Väl godkänd, samt ECTS betyg används.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs skall studenten:

- ha grundläggande förståelse och kunskap inom freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar och begrepp.

- ha grundläggande förståelse inom källkritisk metod och vetenskaplig formalia

Färdighet och förmåga

- ha grundläggande förmåga att självständigt söka, samla, värdera, och analysera information om väpnade konflikter

- ha förmåga att skriftligt och muntligt redogöra för och kritiskt diskutera information om, samt potentiella problem och lösningar i väpnade konflikter

- ha förmåga att självständigt genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- ha grundläggande förmåga att kritiskt förhålla sig till såväl teorier som empiriska data

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin