Stationära stokastiska processer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS025

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS025
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp teknik/naturvetenskap inklusive Sannolikhet och statistik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • genomföra beräkningar med väntevärden och kovarianser i stationära processer;
  • beräkna samband mellan kovariansegenskaper i tidsplanet och spektralegenskaper i frekvensplanet;
  • genomföra beräkningar med linjära filter (AR och MA);
  • genomföra enklare inferens för stationära processer, t.ex. skattning av spektrum, filtrering;
  • föreslå lämpliga stokastiska modeller för processer som uppträder i tekniska tillämpningar och utföra prediktion.

Innehåll

Stationära processer (introduktion, definitioner); spektralframställning; normalprocesser; filtrering (linjära system och filter, korsspektrum); inferens för stationära processer; tillämpningar (filtrering; prediktion). Fördjupade fallstudier där kursinnehållet tillämpas på problemställningar från teknik eller naturvetenskap.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, eventuellt laborationer. Gästföreläsning.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursens gång, varav en i projektform. Anvisningar lämnas vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin