Informationsutvinning II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL460

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL460
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inkl. Informationsutvinning I och Databasteknik II.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • förklara avancerade metoder för informationsutvinning ur stora datamängder, både i teori och i praktisk tillämpning
  • implementera och använda dessa metoder med lämpliga verktyg, samt
  • utvärdera och jämföra olika metoders lämplighet, skalbarhet och effektivitet.

Innehåll

Avancerade metoder för klassificering, klustring, och associationsanalys. Sekventiella mönster, webbaserad data och sökmotorer, "outlier analysis", ström-baserad informationsutvinning, och metoder för integritetsbevarande informationsutvinning.

Ämnena behandlas både teoretiskt och praktiskt genom laborationer där

utvalda metoder implementeras och testas på typiska datamängder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och inlämningsuppgifter. Gästföreläsning

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och uppgifter som redovisas muntligt och/eller skriftligt (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen tillsammans med kursen Informationsutvinning (7,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin