Programmeringsteknik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD433

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD433
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 augusti 2009
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Ma D (områdesbehörighet 8)

Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera enklare problem och designa lösningar;
  • förklara algoritmbegreppet och kunna konstruera algoritmer med sekvens, iteration och selektion;
  • redogöra för grunderna i objektorienterad analys och design, samt skilja på objekt och klasser;
  • använda syntaxen i ett objektorienterat språkspråk, t.ex. Java;
  • skriva enklare program med flera samverkande klasser;
  • övergripande förklara bakgrunden till dagens programmeringssystem och principerna för hur en von Neuman-dator är uppbyggd och arbetar.

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmeringsprocessens faser, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, kort historik över programmeringsansatser, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.

Algoritmer: vad en algoritm är, programmet som algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan vardagslivets algoritmer och datorprogram.

Grundläggande objektorienterad problemlösning: introduktion till objektorienterad analys och design, begreppen modell, klass, objekt och inkapsling.

Grundläggande datastrukturer, exemplifierade med Java: enkla datatyper och fält.

Grundläggande algoritmelement, exemplifierade med Java: tilldelning, villkor, repetitioner, aritmetiska och logiska uttryck, terminalbaserad in- och utmatning.

Grundläggande objektorienterad implementering, exemplifierade med Java: användning av färdiga klasser, definition av egna klasser och objekt.

Grundläggande programmeringsteknik: systematisk arbetsgång för problemanalys, programdesign, implementering, testning, felsökning samt dokumentation.

Användning av grafik och gränssnitt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin