Processteknisk modellering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB760

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB760
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Proteinbioteknik, 10 hp eller Beräkningsvetenskap II, 5 hp tillsammans med Bioteknisk metodik 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • matematiskt modellera enklare kemiska och bioteknologiska experiment med hjälp av material- och energibalanser.
  • använda simuleringsverktyg för att optimera avancerade industriella kemiska och bioteknologiska problem vilka kräver lösning av system av ordinära differentialekvationer.
  • förklara och diskutera olika modeller som beskriver såväl enklare som mer komplexa kemiska och bioteknologiska system.
  • översiktligt beskriva principerna för hur lösare av partiella differentialekvationer fungerar och använda simuleringsverktyg för dessa.
  • redogöra för enklare storskaliga processer för tillverkning och/eller rening av läkemedel/biomolekyler inom industrin.
  • i stora drag redogöra för totalprocessen i en industriell verksamhet i termer av produktivitet, utbyte och kostnad per enhetsoperation/fullständig process.

Innehåll

Kemiska och bioteknologiska reaktioner och adsorption ur fysikalisk - kemisk aspekt. Ingenjörsmässiga separationsmetoder i pilot- och industriskala. Modellering av homogenfassystem. Introduktion till modellering av tvåfassystem och till användning av lösare för partiella differentialekvationer för sådana system med mer eller mindre färdiga program

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, lektioner, demonstrationer, laborationer och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov anordnas i slutet av kursen 2 hp. För godkänd kurs fordras även att laboratoriearbetet och inlämningsuppgifter redovisats och godkänts 3 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av de ingående momenten.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin