Genomik - experimentella metoder

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB321

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB321
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 december 2009
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

60 hp inom programmet inklusive Grundläggande kemi, Organisk kemi, Cellbiologi, Bioorganisk kemi samt Bioinformatisk strukturbiologi.

Mål

Kursens mål är att förmedla kunskaper om genomets struktur, organisation och uttryck hos bakterier, arkéer och eukaryota organismer samt metoder för att studera detta.

Efter godkänd kurs skall studenten:

  • kunna översiktligt beskriva genomorganisationen hos bakterier, arkéer och eukaryoter.
  • kunna beskriva hur genomsekvensering genomförs samt kunna redogöra för några storskaliga DNA-sekvenseringsteknologier.
  • kunna redogöra för metoder för analys av genuttryck (inklusive storskalig analys).
  • kunna redogöra för olika nivåer av helgenom-studier och globala analyser, inkluderande genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, metagenomik och systembiologi.
  • kunna tolka och analyser storskaliga experimentella data-set samt presentera resultaten från dessa analyser på ett vetenskapligt sätt.
  • kunna beskriva och utvärdera de forskningsmässiga, kommersiella och etiska konsekvenserna för samhället av utvecklingen inom genomik, funktionsgenomik och systembiologi.

Innehåll

Kursen innehåller teori kring genomets struktur hos bakterier, arkéer och eukaryoter. Storskaliga metoder för sekvensering och analys av kompletta genom (genomik) hos prokaryota och eukaryota modellorganismer presenteras, inkluderande olika DNA-sekvenseringsteknologier och strategier, genomstruktur och genomorganisation.

Funktionsgenomik med storskaliga tekniker såsom mikromatriser för studier av RNA-uttryck, metoder för global proteinmätning (proteomik) och metodik för studier på metabolit-nivå (metabolomik) behandlas. Kursen tar även upp för samhället forskningsmässiga, kommersiella och etiska konsekvenser av utvecklingen inom detta område.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatorisk.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), seminarier (2 hp) .

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin