Tribomaterial

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE022

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE022
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inklusive Material i tekniska system I

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för tribologins betydelse inom olika samhällssektorer
  • analysera industriella tribologiska problem
  • föreslå lösningar baserade på förändrad design, bättre materialval, användning av tribologiska ytskikt, eller förbättrad smörjning.

Innehåll

Tribologi är namnet på den moderna vetenskapen om rörliga ytor i kontakt, och behandlar med andra ord friktion, smörjning och nötning. Kursen sammanväver kunskaper inom fysik, kemi, metallurgi och mekanik för att de ska kunna tillämpas inom områdena mekanisk kontakt, friktionsmekanismer, smörjningens mekanismer, smörjmedels funktion och sammansättning, nötning vid glidande och rullande kontakt, abrasion och erosion. Vidare specialbehandlas metallers, keramers, polymermaterials och ytskikts tribologiska egenskaper.

De generiska kunskaperna tillämpas och exemplifieras i en rad tekniska tillämpningar, såsom motorfordon med alla sina rörliga delar, svarvverktyg, sågar och borrar, pressverktyg, glidlager och kullager, proteser och implantat.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, rapportuppgifter och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Godkända laborationer och uppgifter (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin