Projektarbete i informationsteknologi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT088

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT088
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 maj 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp varav minst 45 hp i datavetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur ett projekt drivs från planering till genomförande av en tillämpning inom informationsteknologi,
  • formulera informationsteknologiska problemställningar, söka information, identifiera och använda för ändamålet lämpliga verktyg och konstruktionsprinciper för att lösa problemen och redovisa resultaten.

Innehåll

Projektorganiserad, problemorienterad kurs i informationsteknologi. Kursinnehållet kan fokuseras mot ett specifikt problem eller avse en bredare problemställning inom informationsteknologi under förutsättning att det handlar om tekniska aspekter. I samarbete med handledaren ska studenten definiera problemställningen, inhämta nödvändig information, behandla informationen och presentera resultatet skriftligt och muntligt.

Undervisning

Självständigt arbete med handledare.

Examination

Kursen examineras utifrån det genomförda arbetet samt den skriftliga och muntliga redovisningen av detta.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin