Globalhydrologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY115

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY115
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 90 hp geovetenskap och 15 hp matematik alternativt 90 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • de grundläggande processerna i markytans energibalans
  • genomföra mikrometeorologiska mätningar och dataanalys
  • bedöma hur de hydrologiska processerna verkar på regional och global skala i olika klimatområden
  • ge en översikt över hydrologin i olika klimatområden och en fördjupad insikt inom ett (eget valt) specifikt klimatområde
  • beskriva vattenanvändning inom olika sektorer och vattenförvaltning i olika skalor samt de begrepp som används inom vattenförvaltning
  • relatera olika former av mänsklig påverkan på vattenresurser till problem inom vattenmiljö och vattenförsörjning
  • redogöra för de viktigaste organisationerna som förvaltar internationella avrinningsområden eller utarbetar policydokument för hanteringen av internationella vattenresurser
  • kunna diskutera följderna av klimatförändringar på vattenresurser och vattenmiljö i olika delar av världen

Innehåll

Mikrometeorologisk teori, energi- och vattenflöden mellan jordytan och atmosfären. Energibalans, avdunstning och nederbörd. Vattenföring och avrinningsbildning. Markvatten och grundvatten; olika akviferer. Mätteknik och analys för yt- och grundvatten.

Hydrologiska processer i olika klimatområden, från pol till ekvatorn. Vattenresurser i ett internationellt perspektiv; gränsvatten och vattengränser. Global vattenbalans. Virtuellt vatten och vattnets fotavtryck. Mänsklig vattenpåverkan, såväl fysisk (fragmentering, fördämning) som kemisk (föroreningar). Vattenanvändning i olika sektorer (kommunalt, industriellt, jordbruk).

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projektarbete och projektrapport.

Examination

Prov anordnas vid slutet av kursen. För att kursen skall bedömas godkänd fordras att individuella projektrapporter och seminariepresentationer bedömts godkända. Examinationen är uppdelad på tentamen 6 hp, seminariepresentationer 1 hp och projektarbete 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin