Sommarskola i evolutionsbiologi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG390

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG390
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 maj 2010
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Examen på grundnivå 180 hp med alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap; alt. 2) 90 hp biologi.

Mål

Kursen utgör en introduktion till Erasmus Mundus-mastern i evolutionsbiologi (MEME) och en uppföljning av studierna inför andra året. Efter introduktionsdelen (första året) ska studenten kunna

  • diskutera grundläggande evolutionsbiologiska principer
  • identifiera forskningsmöjligheter och möjliga inriktningar för det kommande examensarbetet
  • skapa ett nätverk för sina kommande studier.

Efter del två (inför andra året) ska studenten kunna

  • presentera och försvara vetenskapliga arbeten (studentens egna resultat om sådana finns tillgängliga när kursen ges) inför en internationell publik
  • presentera och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur
  • sammanfatta aktuella trender inom evolutionsbiologin
  • organisera ett vetenskapligt möte, inklusive att välja och bjuda in lämpliga talare, och vara ordförande för mötessessioner.

Innehåll

MEME:s sommarskola ska ge studenterna övning i utbyta vetenskapliga idéer i ett internationellt sammanhang, både genom att de presenterar egna arbeten och genom att de lär sig av andra studenter och andra forskare (inklusive inbjudna föreläsare). Kursen innehåller också en översikt av aktuella trender inom evolutionsbiologin, och ger en introduktion till studie- och mobilitetsmöjligheter inom MEME. Det vetenskapliga innehållet utgörs av ett brett tema inom evolutionsbiologin (t.ex. biodiversitet, social evolution, sexuell selektion, värd-parasit-koevolution) och varierar från år till år så att studenter erbjuds olika innehåll under första och andra året. Studenter som deltar under sitt andra år är också inblandade i att organisera kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, exkursioner, seminarier och studentpresentationer.

Examination

Delkurser: Första året (2,5 hp); Andra året (2,5 hp). För båda delkurserna fordras aktivt deltagande i seminarier och godkända presentationer.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin